« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha OZŘ Celková situace
LEGEN DA:
<br> NAVRZENA OPATRE
— — — DOCASNY ZABOR
m STABILIZACNi PRAHY VE DNE ESNE
<br> (£53 NAHRA WSADBA
<br> n
<br> SO11REVI DMOSTEMUL.HRABESICKA ‘r ‘ > A _ y ’ _ - mi» / so 120'PATRE'NINAPBNADKRENIS
<br> mi,a.<.>.L ’9 '
<br> ZARIZENi
STAVENISTE
<br> NAWSENI TERENU NA UROVEN 7’
PRUTOKU FRI Qmo 4*
<br> WARS as <.>
Bolani ’ 534/55,532 OD an
<br> Zodpovégny pm (ant,vm NW projekku.stfed' a
<br> INE.ELISKA HERSOVA ING.XXXXX XXXX INE.OLDFEICH NEUMAYER,CSt <.>
<br> Vyprocovyl Konlrolovql Zakézkové
<br> ING.ELISKA HER§OVA 1N6.OLDRICH NEUHAYER‘ ESL 151171.32‘A01
<br> cam.Stypaii aokumemoce N ev soubom
<br> RiJENZozo OUR c 2 Celkuva sifuatedw-
<br> Pl'ziapm': BLiZKjx Pgonpovonfiovfl OPAIRENi
A RECE DESNE v USEKU F.km 12.033 - 14.231
<br> Pfiloha
<br> c «M SITUACE
<br> E <.>
<br> SOO1OPATREMNALBMNAD g « ‘ SOO30PATRENINALBPODK 1‘,-._ - A A y n,<,> _ 03mm
MOSTEM ULHRAaEsICKA ‘ ‘ « A,‘ A A.<.>,\ __.A
<br> OEEC RAPOTIN
ÚR Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné OZŘ 111883 2020
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br>
Naše č.j.: MUSP 23853/2021
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 111883/2020 VYS/HEUR
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX029FLCH*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 330
<br>
<br> 25.02.2021
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br>
Obec Rapotín,IČO 00635901,Šumperská 775,788 14 Rapotín <,>
<br> kterého zastupuje AQUATIS a.s <.>,IČO 46347526,Botanická 834/56,602 00 Brno 2 <,>
<br> pověřen k jednání za společnost je Ing.XXXXX XXXX,nar.XX.XX.XXXX,Jánošíkova 119/12,643
<br> 00 Brno 43
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 29.10.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění:
<br> stavby na ochranu před povodněmi
<br> a stavby s nimi přímo související
<br> stavební záměr pod názvem:
<br> "Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece
<br> Desné v úseku ř.km 12.088-14.231"
<br>
na pozemcích:
<br>  parc.č.1892,1895,1901/2,1901/4,1941/1,1942/4,1959,1983/4,1989,1993 <,>
1995,1999,2000/1,2000/2,2003/1,2003/2,2021/2,2051,2062/2,2063 <,>
<br> 2067/1,2070,2079/3,2079/4,2079/5,2079/6,2079/7,2079/8,2079/9,2109/2 <,>
<br> 2112,2113/1,2113/2,2115/2,2116/2,2117/1,2117/2,2118/1,2118/2 <,>
<br> 2118/20,2118/21,2118/23,2118/24,2118/25,2118/26,2118/28,2118/29 <,>
<br> 2118/30,2118/31,2119/1,2119/2,2120/3,2120/4,2278/2,2278/3,2278/4 <,>
<br> 2278/5,2278/7,2279/2,2279/6,2279/7,2291/1,2292/1,2292/3,2669/2 <,>
<br> 2858/1,2858/2,2858/3,2858/4,2858/5,2858/6,2858/7,2858/8,2858/9 <,>
<br> 2858/10,2858/11,2858/12,2858/13 v katastrálním území Rapotín <,>
<br>  parc.č.392/2,425/1,425/2,425/3,425/7,425/8,479,480,481,482/1,482/2 <,>
483/5,483/6,483/8,483/9,486,488,681/3,681/4,681/5,691/2,691/3,691/4 <,>
<br> 692/1,693/1,693/2,693/3,693/4,693/5,693/6,693/7,693/8,694,695/1 <,>
<br> 695/2,696/1,696/2,697/1,697/2,697/16,698/1,698/2,698...

Načteno

edesky.cz/d/4491370

Meta

Stavební informace   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
23. 04. 2021
23. 04. 2021
23. 04. 2021
23. 04. 2021
23. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz