« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovisko PČR – DI Šumperk PODMÍNKY
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
<br> PCR14ETRPO53330454
<br>
<br> územní odbor Šumperk
dopravní inspektorát
787 90 Š u m p e r k
<br>
<br>
<br>
<br> Havlíčkova 8
787 90 Šumperk
<br>
Tel.: +420 974 779 258
Fax: +420 974 779 929
Email: su.di.ding@pcr.cz
<br> Č.j.KRPM-20104-1/ČJ-2021-140906
Šumperk 17.února 2020
<br>
Počet listů: 2
Přílohy: 2/2
<br> Městský úřad Šumperk
Odbor dopravy
Jesenická 31
787 01 ŠUMPERK
<br>
Vaše Č.J: MUSP 19226/2021
<br> STANOVISKO DI PČR ŠUMPERK K PŘECHODNÉ ÚPRAVĚ PROVOZU NA SILNICÍCH
V MÍSTĚ ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ NA TRATI ŠUMPERK – SOBOTÍN – PETROV – KOUTY
Z DŮVODU ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ (SEZNAM ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ VIZ PŘÍLOHA),V
TERMÍNU 1.3.2021 – 31.12.2021 NA ÚZEMÍ OKRESU ŠUMPERK
<br> Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje,územní odbor Šumperk,dopravní
inspektorát v Šumperku,vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích dle ust.§ 1 zákona č.12/1997 Sb <.>,o bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích,na základě vaší žádosti ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích v úplném znění a zákona 13/1997 Sb.o pozemních
komunikacích <,>
S O U H L A S Í
s předloženým návrhem přenosného dopravního značení na silnicích v místě křížení s železničními přejezdy
z důvodu údržbových prací na železničních přejezdech trati Šumperk – Sobotín a Petrov nad Desnou – Kouty
nad Desnou (seznam železničních přejezdů viz příloha),v termínu 1.3.2021 – 31.12.2021 na území okresu
Šumperk při splnění následujících podmínek:
<br> 1) Přenosné dopravní značení bude umisťováno přesně dle přiložených schémat <.>
2) Policie ČR,ÚO Šumperk,DING bude vyrozuměna KÚOK při každém omezení formou elektronické
pošty,e-mail: su.di.ding@pcr.cz,datovou poštou : 6jwhpv6,nebo telefonicky na tel.974 779 258 s
uvedením přesné polohy pracovního místa,rozsahu omezení provozu,požitého schémata přechod...
situace DZ (stanoveno)
Údržbové práce
<br> 110
<br> železničních přejezdech TRATI ŠUMPERK — SOBOTIN A PETROV NAD DESNOU — KOUTY NAD DESNOU
<br> |.EiAPA — PRÁCE NA 1/2 VOZOVKY
<br> WDQ
<br> PK:-15113011 iugaasaíonp (Nemam gw
<br> 1
<br> UQDPES
<br> „HAPA — PRÁCE NA 2/2 VOZDVKY
<br> WUG
<br> pamp-od iugaosazonu (magna gw
<br> | | I i I i 1 1 I i 325 | W053 - wg; | _ „ | 30m (ochozu © | (nova.-:s © ! i 1 1 | W 1 mm | Ed E 1 za I 1 I 1 I i 1 wo 1 wo | * 15111ng 0 * _ ři lSM-klxíf o 1 | - 5m_ $ Š ÉH-minibč Sobotín ___JI “- Šumperk Sobotín ===-:| % Kouty nad Desnou ] Š Petrov nad Desnou Kouty nad Desnou ; Ě 47;7—7-7—7—-—ž-:|'_ĚzŘiĚhí iŠŘ JEZDfrffw—r—r—r—A—š ————————————— ŽEjEZNIČNiIPŘE EZD _:- // ÍÁIJ/l / / // Y /// Im :::— mmgxřů “? geaišcršseweesk s 3m ! 1 | _ 3x24+VSi | | 0 0m ! o | ! i ! 1 ? PT STANOVENO ! E ! mm MW? 9933311 Zuz/( ! ;! ZNAČKA 51 Z 2 5! „m.g.9324 e! | BŽÚUBÚ).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> '.<.>.<.>.A.<.>.<.>.„.<.>.<.>.<.>.<.>.| "102 | DAI UM “JOE | o | „„ —o i BBE _ „,<.> i,939 | MESTSKY URAD i 9.15 +E3a (SDm) ŠUMPERK.11 č ' dkl d ! uoresce m po 0 ÚDBOR DOPRAVY Í ! 50m J | 1 |
<br> Řízení provozu bude zajištěno náležitě poučenou osobou (vykonávaiící práce spojené s opravou komunikace) die 5 79 odst.1) písm.i)
<br> TERMÍN PROVÁDĚNÍ PRACÍ: 1.3.2021 — 31.12.2021 Osazení dopravního značení bude oznámeno \: předstihu správci komunikace a dotčeným orgánům státní správy <.>
<br> / <.>
<br> akona 361/2000 Sb <.>
<br> 825 30m Šumperk Petrov nad Desnou %
<br> ZABEZPEČENi PŘEJEZDU ednotlivých přejezdů
<br> 3x24+VS1
<br> 0m
<br> PB
<br> 10m
<br> magma)
<br> 30m
<br> A15 +E3a (50m) fluoresceční podkiad
<br> 50m
<br> Dodavatel:
<br> SART—stovby a rekonstrukce a.s.Uničovsko 2944/18 787 01 Šumperk
<br> 511—110“
<br> SÍUVDE a rekonstrukce o.s <.>
<br> Vypracoval: \ Ing.Ondřej KoEuno | A Datum: 02/2021 Údržbové práce na železničních přejezdech číslo 01 TRATI ŠUMPERK - SOBOTÍN A PErRov NAD oEsuou - KOUTY NAD DESNOU WOW
<br> Název výkresu:
<br> PŘECHODNĚ DOPRAVN1 ZNAČENÍ
<br> SILNICE I...
stanovení
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 22737/2021
<br> Naše sp.zn.: 18452/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 23.2.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX029E97V*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 15.2.2021 žádost od
<br>
<br> SART-stavby a rekonstrukce a.s <.>,IČO: 25898671,Uničovská 2944/1b,787 01 Šumperk
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III.tříd v místě křížení
<br> s železničními přejezdy železniční trati Šumperk – Sobotín a Petrov nad Desnou - Kouty nad
<br> Desnou v k.ú.Šumperk,Vikýřovice,Petrov nad Desnou,Velké Losiny a Rejhotice,z důvodu
<br> údržbových prací na železničních přejezdech provozovatele dráhy SART – stavby a rekonstrukce
<br> a.s <.>,v termínu od 1.3.2021 – do 31.12.2021 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 17.2.2021 č.j.KRPM-20104-1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdě...

Načteno

edesky.cz/d/4490450

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
23. 04. 2021
23. 04. 2021
23. 04. 2021
23. 04. 2021
23. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz