« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Závěr zjišťovacího řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PDP MORAVY obdržená vyjádření komplet
IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I XXXXXX.stefanova@nature.cz I T: XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br>
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov
T: 283 069 242
F: 283 069 241
ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz
www.nature.cz
<br>
<br>
NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 00175/SOPK/21 VY IZUJE Štefanová,Kujanová PRAHA 27.LEDNA 2021
<br>
Věc: P ipomínky k oznámení koncepce „Plán dílčího povodí Moravy a p ítoků
Váhu 2021 – 2027“ – zahájení zjišťovacího ízení
<br>
Agentura ochrany p írody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany
p írody p íslušný podle zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně p írody a krajiny,v platném znění
(dále jen „ZOPK“),pro posouzení oznámení koncepce „Plán dílčího povodí Moravy a p ítoků
Váhu 2021 – 2027“,který p edložilo Povodí Moravy,státní podnik,D eva ská 11,602 00 Brno
v souladu s ustanovením § 10c odst.2 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prost edí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prost edí),ve znění pozdějších p edpisů,doručeného dne 4.1.2021,vydává toto vyjád ení <.>
<br> Plány povodí se zpracovávají ve t ech úrovních pro mezinárodní oblasti povodí,části
mezinárodních oblastí povodí na území České republiky (dále jen „národní plány povodí“)
a dílčí povodí.Národní plány povodí po izuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního
prost edí ve spolupráci s p íslušnými správci povodí a místně p íslušnými krajskými ú ady
a schvaluje je vláda.Základní obsah národního plánu povodí upravuje p íloha č.1 vyhlášky
č.24/2011 Sb <.>,o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik,v platném znění <.>
Základní obsah národního plánu povodí se doplní podle výsledků etap zpracování plánu
povodí a podle požadavků,které vyplývají z mezinárodní koordinace prací v rámci
mezinárodních oblastí povodí Labe,Odry a Dunaje.Národní plán povodí Dunaje je doplněn
plány povodí pro t i dílčí povodí,a to pro dílčí povodí Moravy a p ítoků Váhu,dílčí povodí Dy...
ZZŘ PDP Moravy a přítoků Váhu 2021 2027
Odbor posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> Praha dne 12.února 2021
Č.j.: MZP/2021/710/821821
Vyřizuje: Mgr.Šamšulová
Tel.: 267 122 264
E-mail: Martina.Samsulova@mzp.cz
<br> Rozdělovník
<br> ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
<br> podle § 10d zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br> Identifikační údaje:
<br> Název: „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027“
<br> Charakter koncepce:
<br> Proces plánování v oblasti vod probíhá ve třech šestiletých cyklech dle směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky
(dále jen „Rámcová směrnice o vodách“).V průběhu jednotlivých cyklů je průběžně monitorován
a vyhodnocován stav vod,identifikují se vlivy a navrhují opatření.Dále dochází ke změnám
v procesu plánování,a to jak z hlediska legislativního tak i metodologického.To vše se odráží
v aktualizacích národních plánů povodí a plánů dílčích povodí <.>
<br> Současně připravovaný Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 – 2027 pro třetí
plánovací období (dále také „PDP Moravy“ nebo „koncepce“) je druhou aktualizací Plánu oblasti
Moravy 2009 – 2015,resp.první aktualizací Plánu dílčího povodí Moravy 2015 – 2021 <.>
<br> PDP Moravy doplňuje základní obsah Národního plánu povodí Dunaje o podrobné údaje a návrhy
opat ř ení,které jsou nutné k dosažení cílů pro toto dílčí povodí,na základě zjištěného stavu
povrchových a podzemních vod,hodnocení povodňových rizik,potřeb užívání vodních zdrojů
a časový plán jejich uskutečnění <.>
<br> PDP Moravy pořizuje státní podnik Povodí Moravy jako správce povodí ve spolupráci s krajskými
úřady Jihomoravského,Moravskoslezského,Pardubického,Zlínského a Olomouckého k...

Načteno

edesky.cz/d/4477074

Meta

Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz