« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Závěr zjišťovacího řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZZŘ PDP Horní Odra čistopis
Odbor posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> Praha dne 12.února 2021
Č.j.: MZP/2021/710/829
Vyřizuje: Ing.Beránková Jančí
Tel.: 267 122 107
E-mail: Simona.Janci@mzp.cz
<br> Rozdělovník
<br> ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
<br> podle § 10d zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br> Identifikační údaje:
<br> Název: „Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 – 2027“
<br> Charakter koncepce:
<br> Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost,která probíhá ve třech šestiletých
cyklech dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost
Společenství v oblasti vodní politiky,kterou zajišťuje stát s cílem vymezit a vzájemně
harmonizovat veřejné zájmy jako jsou:
<br>  ochrana vod jako složky životního prostředí <,>
 snížení nepříznivých účinků povodní a sucha <,>
 udržitelné užívání vodních zdrojů,zejména pro účely zásobování pitnou vodou <.>
<br> V průběhu jednotlivých cyklů je tedy průběžně monitorován stav vod,poté dochází k jeho
vyhodnocení,identifikují se možné vlivy a následně navrhují opatření.Dále dochází ke změnám
v procesu plánování jak z hlediska legislativního,tak i metodologického <.>
<br> V rámci plánování v oblasti vod se pořizují plány povodí a plány pro zvládání povodňových
rizik.Tyto plány jsou podkladem pro výkon veřejné správy,zejména pro územní plánování
a vodoprávní řízení.Plány povodí se zpracovávají ve třech úrovních pro mezinárodní oblasti
povodí,části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky (dále jen „národní plány
povodí“) a dílčí povodí.Národní plány povodí pořizuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo
životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými...

Načteno

edesky.cz/d/4476941

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz