« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Závěr zjišťovacího řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PDP MORAVY obdržená vyjádření komplet
IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I XXXXXX.stefanova@nature.cz I T: XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br>
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov
T: 283 069 242
F: 283 069 241
ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz
www.nature.cz
<br>
<br>
NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 00175/SOPK/21 VY IZUJE Štefanová,Kujanová PRAHA 27.LEDNA 2021
<br>
Věc: P ipomínky k oznámení koncepce „Plán dílčího povodí Moravy a p ítoků
Váhu 2021 – 2027“ – zahájení zjišťovacího ízení
<br>
Agentura ochrany p írody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany
p írody p íslušný podle zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně p írody a krajiny,v platném znění
(dále jen „ZOPK“),pro posouzení oznámení koncepce „Plán dílčího povodí Moravy a p ítoků
Váhu 2021 – 2027“,který p edložilo Povodí Moravy,státní podnik,D eva ská 11,602 00 Brno
v souladu s ustanovením § 10c odst.2 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prost edí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prost edí),ve znění pozdějších p edpisů,doručeného dne 4.1.2021,vydává toto vyjád ení <.>
<br> Plány povodí se zpracovávají ve t ech úrovních pro mezinárodní oblasti povodí,části
mezinárodních oblastí povodí na území České republiky (dále jen „národní plány povodí“)
a dílčí povodí.Národní plány povodí po izuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního
prost edí ve spolupráci s p íslušnými správci povodí a místně p íslušnými krajskými ú ady
a schvaluje je vláda.Základní obsah národního plánu povodí upravuje p íloha č.1 vyhlášky
č.24/2011 Sb <.>,o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik,v platném znění <.>
Základní obsah národního plánu povodí se doplní podle výsledků etap zpracování plánu
povodí a podle požadavků,které vyplývají z mezinárodní koordinace prací v rámci
mezinárodních oblastí povodí Labe,Odry a Dunaje.Národní plán povodí Dunaje je doplněn
plány povodí pro t i dílčí povodí,a to pro dílčí povodí Moravy a p ítoků Váhu,dílčí povodí Dy...
ZZŘ PDP Moravy a přítoků Váhu 2021 2027
Odbor posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> Praha dne 12.února 2021
Č.j.: MZP/2021/710/821821
Vyřizuje: Mgr.Šamšulová
Tel.: 267 122 264
E-mail: Martina.Samsulova@mzp.cz
<br> Rozdělovník
<br> ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
<br> podle § 10d zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br> Identifikační údaje:
<br> Název: „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027“
<br> Charakter koncepce:
<br> Proces plánování v oblasti vod probíhá ve třech šestiletých cyklech dle směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky
(dále jen „Rámcová směrnice o vodách“).V průběhu jednotlivých cyklů je průběžně monitorován
a vyhodnocován stav vod,identifikují se vlivy a navrhují opatření.Dále dochází ke změnám
v procesu plánování,a to jak z hlediska legislativního tak i metodologického.To vše se odráží
v aktualizacích národních plánů povodí a plánů dílčích povodí <.>
<br> Současně připravovaný Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 – 2027 pro třetí
plánovací období (dále také „PDP Moravy“ nebo „koncepce“) je druhou aktualizací Plánu oblasti
Moravy 2009 – 2015,resp.první aktualizací Plánu dílčího povodí Moravy 2015 – 2021 <.>
<br> PDP Moravy doplňuje základní obsah Národního plánu povodí Dunaje o podrobné údaje a návrhy
opat ř ení,které jsou nutné k dosažení cílů pro toto dílčí povodí,na základě zjištěného stavu
povrchových a podzemních vod,hodnocení povodňových rizik,potřeb užívání vodních zdrojů
a časový plán jejich uskutečnění <.>
<br> PDP Moravy pořizuje státní podnik Povodí Moravy jako správce povodí ve spolupráci s krajskými
úřady Jihomoravského,Moravskoslezského,Pardubického,Zlínského a Olomouckého k...

Načteno

edesky.cz/d/4476940

Meta

EIA   Územní plánování   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
14. 04. 2021
14. 04. 2021
14. 04. 2021
14. 04. 2021
14. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz