« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Územní rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přehledná situace D 4
153/14
<br> 91
<br> 11,r
<br> 159 ' +
<br> o,152/5 ňf &.150/2
<br>,\'c'ý
<br> 1 58 /21 &
<br> 1513/18 12/1
<br> 455/37
<br> - SAK) „ emg/Ú ' Dcav 9110 :.ED [ _ —- j 5 „ „ „_ “*=—1.[““—» „429/16 29 a'.<.> _ <.>
<br> \,“3429/1 2 -
<br> N
<br> 25;
<br> ;37/2
<br> „52/4
<br> 0.52/4- 6:
<br> DČOV PRO 1.EU „:>
<br> 252/2 _“ “
<br> VSAK O'
<br> 52/7 u —,\ 32/5
<br> ( 1 \
<br> v_j/' „; Dgav 131111 1 EG “\ ) 158/17 155/10 111415111 DBJEKT
<br> O 13
<br> 311/2
<br> VODNÍ NÁDRŽ 2635 m3 %,<,> J
<br> L XXX NDA
<br> „ —H—
<br> XXXX/X
<br> a: O 5,VSAK " OP
<br> _.- __
<br> !.*—
<br> 8
<br> 162/6 DČOV PRO 5 EDQF
<br> 22
<br> 4135/51
<br> NAVRŽENÁ KANALIZACE SDĚLOVACÍ VEDENÍ NAVRŽENÁ (tov VSAKOVACI OBJE—KT OCHRANNÉ PÁSMO STUDNY NAVRŽENÁ PŘÍPUJKA NN
<br> -'.' “.',;„m' 8.' 53 195/4 ivf 1196/1 : 54 * až,\ 4 I-ŘŠQJČJP'H'E.* 1 Q ] 14/1 A" 513/7 CL 315/1 „3/2 459 _I \.9 47/1,Vaclavov J „ 47/1 DFOV P_R_0i1 EU 'o_ C131; 211/1 “ 11_ 1 48 ' Q_ 18,[ „OYSAK 211/2 „ 21 19 Q.? 12 Q 32 ' CL 24/2 „ 0.24/1 433 11 215/1 0.27/1 S.1- “Í REVlZE 0 DATUM SCHVALIL ".g 9;
<br> vÝšxovÝ 5151111 POLOHUVÝ svs1É11
<br> HELENA 1111131110111/ Mgr.JAN/" 111111 Mm / „
<br> 11151111,/ 1151 A 1101120111111“
<br> „%
<br> ZODPOVĚDNÝ PRUJEKŘÁNT
<br> Mgr.1111 1113 EL
<br> A \ '
<br> IČO: 21232313
<br> VYPRACUVAL
<br> “*'412- -
<br>,<.> ahl? A KWÉ/Ž
<br> \ PRDSM <.>
<br> DIČ: 1221232313
<br> 111151011 11111 115111111.051111112,1131111 1813111 / VYŠEHRADSKÁ Bag/211111111 2-1111vÉ11Ě510 12131111 11115111 vÁmvovuosmY 191121 WWW-AKVOPRU-CZ 11111 51111111 DÚR+DSP \! z ; v,121112111 521 DCOV 11151111 11511 01311 OSKAVA DATUM 115121113 MĚŘÍTKU 1 11110 11131 11.1.-11'11111101uos1111v1 PARE 111111211 14 VYKRESU 11112111
<br> PŘEHLEDNÁ 511111111 111
<br> 00 [.5
Přehledná situace D 3 2
949
<br>
<br>
<br> \
<br> \
<br>
<br>
<br> H ',H\
426 (42% <.>
(
<br> LEGENDA:
_ )— — NAVRZENA KANALIZACE
— —— SDELOVACI VEDENI
O NAVRZENA COV
VSAK VSAKOVACI OBJEKT
OP OCHRANNE PASMO STUDNY
<br> — ' -— NAVRZENA PNPOJKA NN
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> xx <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> REVIZEO I DATUM schALILfl - ~
wéxow SYSTEM Mismi ' / /
PULDHOVY SYSTEM JTSK / ‘ A KV U
VYPRAEOVAL KONIROLOW zonPovénNY PROJEWT a
HELENA (HADIMOVA Mgr.JWKH Mgr.JAN Hy i ‘ P R D 5,R,n <,>
V IE0; 2mm DIE: (221432343
INVESTOR 035: OSKAVA,OSKAVA 1124 WVA m 01 / VYEEHRADSKA 131.9/2 PRAHA 2— MOVE Mésro 123 on
<br>
<br> KATASTR BEDfiIEHOV U OSKAVY 7131267
AKCE
I V I
<br> [AST 03‘.Beuilmov u osxm
NAzev
<br> WWWAKVUPROLZ
<br> STUPEN nunfinsp
E.ZAKAZKY 527
<br> DEOV MiSTNI CASTI OBCE OSKAVA 335$
<br> MéfiiIKo 1: woo
PARE REVIZE o c.VYKRESU
<br> PéEHLEnNA SITUACE 03-2 M 00 [.4
Přehledná situace D 3 1
/f/\/ \/ 2 in (as: $2; 32.: as: was; "a QV/E.<.>.w w.<.>.gflw ”1%)?.3523 2%: Ex \ 3:8? ézsogiR 325%: “333% \1/ 15:13.33 gmwszVXm gibzkfi ‘ _U 30.92.? r 9 2335 En $25: 22% amomEZmEZNagfgg \ iwmlxémiagsvili-2223338 " :5; mmuaaoéagfissg V szifiogpm Em \ 2%; 22% a2 3?: 9m: 03 3:: EN? 3.$392 c 3;: £252; 2% a; m.5:: m: 3%: Es: DE: :52 2&5 so: 2% in m.:22 A 8 S
Přehledná situace D 2
Jénské Ioukfi,1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 01
REVIZE
<br>
<br>
<br>
DATUM schALIL /’/\,<.> :/
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4A“ KKVU
‘ PRUS.R.D <.>
<br> 1E01V21232313,016:1221232313,V
VYSEHRAUSKA 1319/2 PRAHA 2- NOVE MESTO 128 on
WWW.AKVOPRO.CZ
<br>
<br> vYSKon SYSTEM MISTNI /
POLOHOW SYSTEM JTSK I
VYPRAEOVAL KONTROLOVAJ/ ZUDPOVEDN‘? 911011119111
HELENA (HADIMovA MGR.my“ MGR.11111 11%
111mm 031: OSKAVA,OSKAVA 112,0511M we 01 /
KATASTR 11'25ME§EK (113155) ’
AKEE
<br> STUPEN 0111110511
6121111132111 521
<br> Dfiov Mismi EASTI OBCE OSKAVA :
<br> EAST
NAZEV 11.2.TMEME§EK
<br> PFVQEHLEDNA SITUACE DZ
<br> 111mm 10/211111
MEMiTKo 11500
PARE REVIZE c.VYKRESU
<br> 1 00 [.2
Přehledná situace D 1
A „
<br> i „„
<br> H
<br> __“
<br> 8 7.7/8
<br> ' II ? ÍZ/č & I i CL : || H 90/7 | „.<.> j,) TC,f?/4 /./ř i.1 \ l l.T,9- ! D &':,: by /'/ T / \./ ? Mii/7070 ? ĚMŽ
<br> 0/5“vi ŽEÁL/ÉGVA/NÚŠ
<br> víš“ AKVD IČ_2L2323L3© P " D.„ mr (124232343
<br> \\ \\ \._ O.\\ T % ;E/Š T T ( DMUNA “ \,<,> TT-S „ /' ! jí \\,'/,SW' *O Tn QA ' vn \ Q 5 mmm \.) í,' \,A ) \,\ <,>
<br> EMPRA 3 w,<.> „
<br> VSAK/ ' <,>
<br> učov FRU :.EU \
<br> 95 “»
<br> C).F CESX;BU / CL & Í./
<br> 35/7
<br> Učov PRC: AETT/
<br> 84!
<br> |Č0:24232343
<br> Mgr.JAN ČEB L,;" k ; 4
<br> U V!' Q "7x ;)) 13,/' < \ \ aeg „ * /,Q \ © 'Tičgvmo z číší,/>N„ TT $<; !.\? / ' (" „'j " a j,\E_ \__T7a.' \l.) f / 2 \\ <=,„,“ /4&ww L: 5 / ' (iw :,& // \ / (\ _//,“ €! \ l,;(l;\\ \\\.\ (f / \ b) = 75/; \ \ / ŽŠ“ \ / (9 |!,) u DČUV PRO !.Eo % ___,71 PEB/T / /,(l &% // / / O.<.> HEI “ ' / A ff' (Ž; HV/7 G_ 95/2 VU D <.>,;T'N Gun L,„ LEGENDA: ».__ NAVRZENÁ KANAUZACE _ __ SDĚLOVACÍ VEDENÍ o NAVRŽENÁCCN VSAK VSAKOVACÍOBJEKT OP OCHRANNÉ PÁSMO SYUDNY -— - NAVRŽENAPŘPOJKANN REVUE 0 DATUM VÝŠKUVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ POLOHOVÝ SYSTÉM JTSK,/ A VYPRACDVAL KONTROLDVAQŽ" ZODPOVĚDNÝ PROJEK?ANT HELENA EHADTMUVÁ Mgr JANHOR \\ P R D s R a
<br> MČ:[2242323A3
<br> VYŠEHRADSKÁ 13A9/2 PRAHA 2- NOVÉ MĚSTO 128 00
<br> INVESTOR OBEE OSKAVA,USKAVA 112,OSW/A na 01 KATASTR USMAVATBMT ' WWW.AKVOPRO.CZ AKEE STUPET'T DÚR+USP v z ; v ; ĚZAKÁZKY 527 DEov MISTNI EASTT OBEE OSKAVA DATUM 05/on9 MĚŘÍTKO 1: 1000 ČÁST [J.T-OSKAVA PARE REVIZED [.VÝKRESU
<br> NÁZEV
<br> PŘEHLEDNÁ SITUACE TM
<br> 00 [.1
ÚR 61 ČOV Oskava rozhodnutí
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br>
Naše č.j.: MUSP 12812/2021
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 85590/2020 VYS/HEUR
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX0292GHG*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 11.02.2021
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
Výroková část:
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm <.>
<br> e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
<br> stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
<br> "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 19.08.2020 podala
<br> Obec Oskava,IČO 00303101,Oskava 112,788 01 Oskava <,>
<br> kterého zastupuje AKVOPRO s.r.o,IČO 24232343,Vyšehradská 1349/2,128 00 Praha 28
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
<br> úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> 61 domovních čistíren odpadních vod,nátokové a odtokové kanalizace,vsakovacích objektů <,>
<br> výustních objektů a domovních částí přípojek NN
<br> dokumentace pod názvem:
<br> "DČOV místní části obce Oskava"
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích:
<br> v katastrálním území Václavov u Oskavy:
<br>  st.p.20 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.30/1 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.40
(zastavěná plocha a nádvoří),st.p.44 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.73 (zastavěná
<br> plocha a nádvoří),st.p.74 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.75 (zastavěná plocha a
<br> nádvoří) <,>
<br>  parc.č.8/1 (zahrada),parc.č.15/...

Načteno

edesky.cz/d/4473563

Meta

Stavby   Stavební informace   Stavební informace   Stavby   Stavební informace   Stavby   Stavební informace   Stavby   Stavební informace   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz