« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ
C1 Situační výkres širších vztahů
<br> r,- <.>
<br> ___ ; k,ú.Víkýřovíw
<br> :“.\ “ _.'.„.*.<.> " A! *.<.>.<.> x-.<.> ' _,<.> '._ _ __ ' — -.„' " ": _ -' r" ' '.77 t _._.' |
<br> Komunikace při ul.Peyrovská DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)
<br> % WG- ZDENĚK VITASÉK PROJEKTOVA A INŽENÝRSKA ČINNOST % ma.zmena mna u :enisu 252511 W wxmovme _ Tam šUMPERK % Vlkyrnvtce :.165.ma 1
<br> NÁZEV PROJEKTU:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> “ m K munikace při ul.Petrovská % W
<br> PŘÍLOHA
<br> Situace pozemní komunikace - dopravní značení Clsm mmm D 1 1 23
<br> Aktualizace: leden 2021 Výškový system B.p.v.Souřadnicový system S.<.> JTSK
<br> '\ ::
<br> - un.\r'._|w'|l mm
<br> LEGENDA PLOCH'
<br> Hani wii-F '
<br> „\„mxn
<br> mem.1 3601111 PLOCHA VAROVNEHO PÁSU (BET.BROKOVÁ DLAŽB A,tl.6 cm) - z m2
stanovení
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 15010/2021
<br> Naše sp.zn.: 12256/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 15.2.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02956YY*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O Z N Á M E N Í O N Á V R H U O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> A V Ý Z V A K U P L A T N Ě N Í P Ř I P O M Í N E K A N Á M I T E K
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> ze dne 1.2.2021 od žadatele
<br> Obec Vikýřovice,IČO: 00635898,Petrovská 168,788 13 Vikýřovice
<br>
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> v souladu s § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a § 172 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po
<br> předchozím projednání žádosti dle § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR – DI Šumperk,který dne 4.2.2021 vydal kladné stanovisko pod
<br> č.j.KRPM-14840-1/ČJ-2021-140906,zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy
<br> provozu v tomto rozsahu:
<br>
<br> místo úpravy: silnice III/44636 a veřejně přístupné účelové komunikace
<br> při ul.Petrovská (v úseku mezi č.631 a č.733) ve
<br> Vikýřovicích – viz situace;
<br>
<br> způsob vyznačení: dle odsouhlas...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz