« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situační výkres širších vztahů
bel (ED/fie
<br>.376
<br>
<br>
<br> cez CD/Cc/
<br> €16“
<br>
<br>
<br> 623/6
<br> \
<br> “1‘ \\ x
// /bez//p/i§\ x
<br>,<,>.—.<.>
r /‘:e ’/
' / // m
<br> / K x
<,> / ‘ 1 gag/1) /
’/ \‘x.\ I k \ ‘ A
<br>
<br>
<br> ‘ ' / ’ / = /_ fl,’
sg/ 958:/$ump¥r}(\201423(s )—Agritec ‘w/ 54W? / /
<,> y/,/
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> S'évajicl‘ pilif SR 302 \ U,f/
<br> umisuény’ v rémci akce Iv—1zvae11231 /
<br> Sumperk Zamédélaké p.¢.96¢than "j t
x.V/\‘ J'
<br> 9 38 //
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> LEGENDA 2
<br> _.<.>.<.>.<.> _.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ~_____ <,>
<br>
<br> NW6 116$!!!“an Mani NN OARV - CEZ
' (kaboI fypu MYKY 3x240+120mm2)
<br> NM odmnné Damn Mfického vedanl NN 0,4kV—
<br> 1m po obou strafiach zal‘fzanl
<br> Stévajlcl odiranne pasmo elekuiokbho vadanl-
1m pa obou stranach zafizenl
Stavajlol achranné pfluno elektrického vedeanN-
<br> 1m po obou slranéch zaflzenKCEZ)
<br> Stavajlcl ochranne pfismo vodovodnlho (adu-
<br> 1,5m p0 obou manfich zaflzenKSPVS as.)
Stfivajicl ochmnné puma hlekomunikaénmo vedenl-
<br> 1m p0 cbou mam zaflzenKCETlN)
<br> Stdvfljfcf ochrflnné paamo piynovodu-
<br> 1m pa nbou wanton pndorysu zaflunusaa Net)
<br> a
<br> Stavajlc! bezpeénount puma plynovodu VI'L-
15rn p0 obou stranéch padorysu zai‘lznnKGaa Net)
Stévajlcl ochranne pésmo plynovodu-
<br> 1m po obou shanéch pfidovysu zaflmnl(Gaa Ne!)
Rozhranl ploch a povrchu
<br> Stnvajlcl budavy a oplocenl
<br> ® Stavajlcl trafostanice 22m,4 kV - CEZ
<br> Jimd mzpojovacl skfln - CEZ
<br> (v provedeni celoplaslovy pill!)
<br> Prtpojkova ski‘ln - CEZ
<br> (celcplaslave provedeni)
4444444444444444444 Vyznaéenl hranic dotbeného azeml stavbou (CEZ)
<br>
<br> 73502 FRY 4a TEK
Ic:m7oa1a.m :czmmam
<br> Katastralni fizeml: Dolnl ‘lfmenioe[764442]
<br>
<br> Vypraooval: Martin KaH r7 /
<br> Invasion CEZ Distrlbuoe,as.Smnen: DUR
<br>
<br> Odp.pro]ektam: MartinKerl I Tl
<br> Méi'ltko : 1:750 Denim : 01/2020
<br>
<br> Schvélil : XXXXXXX XXXXXX d>
<br> Format : AX Clslo vy’krasu : CX_XXXXXXX-XX
<br>
<br>
<br> Zamka 1 l...
ÚR ČEZ Zemědělská OZŘ
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br>
Naše č.j.: MUSP 5614/2021
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 15978/2020 VYS/HEUR
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX028THXR*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 14.01.2021
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická 874/8,405 02 Děčín 2 <,>
<br> kterou zastupuje Profiprojekt s.r.o <.>,IČO 27779319,Collo-louky 126,738 01 Frýdek-Místek 1
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 06.02.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
<br> stavby:
<br> zemní vedení NN
<br> dokumentace pod názvem:
<br> "Šumperk-Zemědělská,(DPCZ),DTS,NNK"
<br>
na pozemcích st.p.160,240,614,parc.č.523/5,523/7,524,525,526/2,879/4,899 v
<br> katastrálním území Dolní Temenice.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
<br> Popis stavby:
<br> - Účelem užívání Stavby jakožto celku je zajištění požadovaného příkonu elektrické energie v
napěťové hladině 0,4kV pro odběratele.Stavba nového podzemního elektrického vedení
<br> nízkého napětí 0,4k včetně pilířů je stavbou veřejné technické infrastruktury - distribuční
<br> soustavy elektřiny <.>
<br> - IO 01 - inženýrský objekt podzemního elektrického vedení nízkého napětí 0,4kV
<br> - Napěťová soustava: 3PEN střídavé,50Hz,230/400V TN-C <,>
<br> - Délka výkopů- trasy: cca 430m <.>
<br> - Napojení nových kabelů typu AYKY 3x240+120mm2 bude provedeno ve stávající
trafostanici SU_9586,situované na pozemku parc.č.st.614 v k.ú.Dolní Temenice.Na
<br> trase nového zemního vedení budou umístěny:
<br> a) 1x kompaktní pilíř umístěn na parc.č.523/7 k.ú.Dolní Temenice - typ SR602 <,>
<br> b) 1x kompaktní přípojkový pilíř umístěn na parc.č.523/7 k.ú.Dolní Temenice - typ
SS101 <,>
<br> c) 2x kompaktní přípojková skříň umístěn na parc.č.st.24...

Načteno

edesky.cz/d/4415366

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
08. 03. 2021
08. 03. 2021
08. 03. 2021
08. 03. 2021
08. 03. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz