« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ
Mapy.cz Stránka &.1 z 2
<br> V&a
<br> https:Ílmapy.cz/zakladni?x=16.9657807&y=49.9604502&z=18&pano=1&pid=61813452&yaw=5.072&f0v=1.257&pitch=0.313
<br> Mapy-nez Stránka č 1 z 2
<br> httpsz/f/mapy.cz/zakladni'?x=16.9880798&y=49.9653525&z=18&pano=1&pid=6l813122&ya.w=5.081&fov=1.257&pitch=0.178 14.12.2020
<br> Stránka č.1 z 2
<br> VL— AMÉUGĚQ/ (Vč—"DLE" 510ng M4 UL— Rameau/em? v aŘ—UWPCŽČGU Da; WZ“ G 307%" Warm“ Jazz/39
<br> https://mapy.cz/zakladni?x=16.9594703&y=49.9735660&z=17&pano=1&pid=48406918&yaw=5.508&f0v=1.571&pitch=0.149 8.12.2020
<br> Mapy.cz Stránka č.<.> 1 z 2
<br> 33? E36-—- úraz-rý?
<br> https:ffmapy.cz/zakladni?x=16.9784072&y=49.9666895&2=19&pan0:1&pid=3 5988854&yaw=2.022&fov=1.257&pitch=0.314 8.12.2020
<br> Stránka č.1 z 2
<br> https::'Ímapy.cz/zakladni?x=16.95 82177&y=49.9731531&z=19&pano=1&pid=36000599&yaw=4.084&fov=1.25 7&pitch=0.264 8.12.2020
<br> Stránka č.1 z 2
<br> https://mapy.cz/zakladni?x=16.9803 832&y=49.9709595&z=19&pano=l&pid=61820666&yaw3.663&f0v=1.571&pitch=0.157 23.10.2020
<br> M apy.c 2
<br> https://1napy.cz/zakladni?x=16.9795415&y=49 )71 1200&z=19&pan0=1&pid=61820521&yaw=3.703&fov=1.571&pitch=0.142 23.10.2020
<br> UL— %Éčzžďm"(v má " Wedwfxo UL.Maamgeigf) v $()an D2: ! l.! „2x (hf-rno ECU HHo
<br> https://n:\1apy cz/ akladni?x=16.9620478&y=49.95672&0&z=19&box=1
<br> (“““—_ l.<.> /%— o “-
<br> ŽŽYŽ—ovemy: u(„ ' ng UL- 82! G&Pu; UL XXXXXX A UL— Aýawg L/L— HáhMOU/ql X% X-XX
<br> Gaiem“ čeíeď game zatím:/gw" ((ve wžabr WWW 1259 l/ wíce 5m on Wm tatáž—cum) https://mapy.c2/zak1adni?x=16.9643226&y=49.9625031&z=19&box=1 8.12.2020
<br> [
<br> „tagu _____.<.> -.<.>.<.> _„__
<br> UL- GEM— _OVOBODY U Č- 022 v 4735—7153ch
<br> 1323 OL>< VJZQ „ŽLUTB/ WW/GÉĚHÚ
<br> WM WOJW= ing.arch.Dvořák antlšzh É WM“ Ing.arch.Dmfóh Frontlšeh <.>
<br>.nwm “““"“ MPS Emkt.5.5 r.o <.>,Gan.Svobod'w' 48/22 in!-“dh mm 787 01 Šumperk “3213432975787 mm 71780104!
<br> “: Šumperk.Gen.Svobody 22 o.<.>.<.>.<.> 513_2020
<br> stavební úpravu - vstupu z ulice 321.5.<.> DDS '““...
g3370733
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 2674/2021
<br> Naše sp.zn.: 132141/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 7.1.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX028Q4AK*
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O Z N Á M E N Í O N Á V R H U O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> A V Ý Z V A K U P L A T N Ě N Í P Ř I P O M Í N E K A N Á M I T E K
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> ze dne 22.12.2020 od žadatele
<br> Město Šumperk,IČO: 00303461,nám.Míru 1,787 01 Šumperk,které zastupuje MěÚ Šumperk <,>
<br> odbor majetkoprávní,nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> v souladu s § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a § 172 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po
<br> předchozím projednání žádosti dle § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR – DI Šumperk,který dne 6.1.2021 vydal kladné stanovisko pod
<br> č.j.KRPM-138125-1/ČJ-2020-140906,zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy
<br> provozu v tomto rozsahu:
<br>
<br> místo úpravy:
<br>
<br> - místní komunikace: ul.Reissova (u vjezdu do bývalé Sanatorky),ul.Nerudova (vjezd u č.34 <,>
<br> labo...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
08. 03. 2021
08. 03. 2021
08. 03. 2021
08. 03. 2021
08. 03. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz