« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ
Mapy.cz Stránka &.1 z 2
<br> V&a
<br> https:Ílmapy.cz/zakladni?x=16.9657807&y=49.9604502&z=18&pano=1&pid=61813452&yaw=5.072&f0v=1.257&pitch=0.313
<br> Mapy-nez Stránka č 1 z 2
<br> httpsz/f/mapy.cz/zakladni'?x=16.9880798&y=49.9653525&z=18&pano=1&pid=6l813122&ya.w=5.081&fov=1.257&pitch=0.178 14.12.2020
<br> Stránka č.1 z 2
<br> VL— AMÉUGĚQ/ (Vč—"DLE" 510ng M4 UL— Rameau/em? v aŘ—UWPCŽČGU Da; WZ“ G 307%" Warm“ Jazz/39
<br> https://mapy.cz/zakladni?x=16.9594703&y=49.9735660&z=17&pano=1&pid=48406918&yaw=5.508&f0v=1.571&pitch=0.149 8.12.2020
<br> Mapy.cz Stránka č.<.> 1 z 2
<br> 33? E36-—- úraz-rý?
<br> https:ffmapy.cz/zakladni?x=16.9784072&y=49.9666895&2=19&pan0:1&pid=3 5988854&yaw=2.022&fov=1.257&pitch=0.314 8.12.2020
<br> Stránka č.1 z 2
<br> https::'Ímapy.cz/zakladni?x=16.95 82177&y=49.9731531&z=19&pano=1&pid=36000599&yaw=4.084&fov=1.25 7&pitch=0.264 8.12.2020
<br> Stránka č.1 z 2
<br> https://mapy.cz/zakladni?x=16.9803 832&y=49.9709595&z=19&pano=l&pid=61820666&yaw3.663&f0v=1.571&pitch=0.157 23.10.2020
<br> M apy.c 2
<br> https://1napy.cz/zakladni?x=16.9795415&y=49 )71 1200&z=19&pan0=1&pid=61820521&yaw=3.703&fov=1.571&pitch=0.142 23.10.2020
<br> UL— %Éčzžďm"(v má " Wedwfxo UL.Maamgeigf) v $()an D2: ! l.! „2x (hf-rno ECU HHo
<br> https://n:\1apy cz/ akladni?x=16.9620478&y=49.95672&0&z=19&box=1
<br> (“““—_ l.<.> /%— o “-
<br> ŽŽYŽ—ovemy: u(„ ' ng UL- 82! G&Pu; UL XXXXXX A UL— Aýawg L/L— HáhMOU/ql X% X-XX
<br> Gaiem“ čeíeď game zatím:/gw" ((ve wžabr WWW 1259 l/ wíce 5m on Wm tatáž—cum) https://mapy.c2/zak1adni?x=16.9643226&y=49.9625031&z=19&box=1 8.12.2020
<br> [
<br> „tagu _____.<.> -.<.>.<.> _„__
<br> UL- GEM— _OVOBODY U Č- 022 v 4735—7153ch
<br> 1323 OL>< VJZQ „ŽLUTB/ WW/GÉĚHÚ
<br> WM WOJW= ing.arch.Dvořák antlšzh É WM“ Ing.arch.Dmfóh Frontlšeh <.>
<br>.nwm “““"“ MPS Emkt.5.5 r.o <.>,Gan.Svobod'w' 48/22 in!-“dh mm 787 01 Šumperk “3213432975787 mm 71780104!
<br> “: Šumperk.Gen.Svobody 22 o.<.>.<.>.<.> 513_2020
<br> stavební úpravu - vstupu z ulice 321.5.<.> DDS '““...
g3370733
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 2674/2021
<br> Naše sp.zn.: 132141/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 7.1.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX028Q4AK*
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O Z N Á M E N Í O N Á V R H U O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> A V Ý Z V A K U P L A T N Ě N Í P Ř I P O M Í N E K A N Á M I T E K
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> ze dne 22.12.2020 od žadatele
<br> Město Šumperk,IČO: 00303461,nám.Míru 1,787 01 Šumperk,které zastupuje MěÚ Šumperk <,>
<br> odbor majetkoprávní,nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> v souladu s § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a § 172 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po
<br> předchozím projednání žádosti dle § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR – DI Šumperk,který dne 6.1.2021 vydal kladné stanovisko pod
<br> č.j.KRPM-138125-1/ČJ-2020-140906,zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy
<br> provozu v tomto rozsahu:
<br>
<br> místo úpravy:
<br>
<br> - místní komunikace: ul.Reissova (u vjezdu do bývalé Sanatorky),ul.Nerudova (vjezd u č.34 <,>
<br> labo...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz