« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE v OBCI JAKUBOVÍCE
<br> m]: JAKUBDVICE u ŠUMPERKA LEGENDADOTČENÉHODOPRAVMHOZNAČENĚ
<br> SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENl NAVRŽENÉ
<br> “ IP 1113 sLEPA PDZEMNÍ KOMUNÍKACE - 2x
<br> SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ODSTRANĚNÉ
<br> ((Š—;) & wa ZÁKAZ wazmu vonna.JEJICHZ GKAMŽÍTÁ HMOTNOST J PŘESAHUJE WZNAČENOU MEZ (3.50.z;
<br> 4
<br> STANOVENOÍ
<br> “0 Q ? ; 13 20 l/f WPRMJCIVAL mn.mm;- mummvn % Íng Marta Halámkauá.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _.<.>.<.> _ ZN A Č 5 W mmm.<.> m.„m.Hummmw JW „mm-\ mm „; „Emme
<br> an Parnas—tm m mnm „gumu mnm-musm“ mím sum-m musm quw museums u swasm „rm-„.<.> “ i [,ť ;) O 2 _,f mama EEE—' quauvlcš mama; mm "sm-v Itanium.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.anEv “manu SIUPEN nD
<br> D M PODKLADY PRO STANOVENÍ DOPRAVNÍHO WN 109020 ATU ZNACENÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNÍKACICH mm 1.mou \: sam JAKUBDVICE mw.W EÍSLDZJKADW <.>,' ' \.- uáNc—m _,MESTSKY U RAD SITUACE DOPRAVNÍHO ZNACENI range-wm 1
<br> ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY PODPÍS
stanovení
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 738/2021
<br> Naše sp.zn.: 111393/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 4.1.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX028NS0D*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> S T A N O V E N Í M Í S T N Í Ú P R A V Y P R O V O Z U
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> od
<br> Obec Jakubovice,IČO: 00635979,Jakubovice 25,789 91 Štíty,kterou zastupuje Ing.Marta
<br> Halámková,IČO: 88284905,Nemocniční 2622/49a,787 01,Šumperk
<br> (dále jen „žadatel“),ze dne 27.10.2020 a po předchozím projednání návrhu místní úpravy
<br> provozu s dotčeným orgánem,Policií ČR - DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích,a kladném stanovisku ze dne 4.11.2020 pod č.j.KRPM-119601-
<br> 1/ČJ-2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
místní úpravu provozu na pozemní ...

Načteno

edesky.cz/d/4401929

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz