« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Stavební povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019 7953
IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br>
<br>
<br> *$42Q3X1*
2019/7953/DO-MUZB-21
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Doporučeně/ DS/Elektronicky ČÍSLO JEDN.: 2019/7953/DO-MUZB-21
SPIS.ZN.: DO.7953/2019/Ti
rozdělovník
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXX XXXX
TELEFON: + XXX XXX XXX XXX
E-MAIL: posta@muzabreh.cz
<br> DATUM: 30.12.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> doručované veřejnou vyhláškou
<br> (navazující řízení)
<br>
<br> Stavebník,Česká republika jednající prostřednictvím státní příspěvkové organizace Ředitelství
silnic a dálnic ČR,IČ 65993390,Na Pankráci 546/56,Praha,jejímž jménem jedná Ing.Martin
Smolka,MBA,ředitel Správy Olomouc Ředitelství silnic a dálnic ČR,Wolkerova 24a,779 11
Olomouc,v zastoupení na základě plné moci společností Dopravoprojekt Brno a.s.<,>
IČ 46347488,Kounicova 271/13,602 00 Brno,podal dne 30.9.2019 žádost o vydání
stavebního povolení na stavbu „I/44 Bludov - obchvat“ v rozsahu stavebních objektů
povolovaných zdejším speciálním stavebním úřadem na pozemcích v katastrálním území
Postřelmov v Olomouckém kraji a okrese Šumperk.Dnem podání žádosti bylo zahájeno
stavební řízení,a to i v působnosti zákona č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodní
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“) a současně též jako navazující řízení vedené
k záměru,který podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí v souladu s ustanovením
§ 3 písm.g) bod 2.zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění
pozdějších předpisů (dále také „zákon o posuzování vlivů na ŽP“) <.>
<br> Městský úřad Zábřeh,Odbor správní,oddělení dopravy jako speciální stavební úřad příslušný
podle ustanovení § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o úz...

Načteno

edesky.cz/d/4401926

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
31. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz