« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Stavební povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019 7953
IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br>
<br>
<br> *$42Q3X1*
2019/7953/DO-MUZB-21
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Doporučeně/ DS/Elektronicky ČÍSLO JEDN.: 2019/7953/DO-MUZB-21
SPIS.ZN.: DO.7953/2019/Ti
rozdělovník
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXX XXXX
TELEFON: + XXX XXX XXX XXX
E-MAIL: posta@muzabreh.cz
<br> DATUM: 30.12.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> doručované veřejnou vyhláškou
<br> (navazující řízení)
<br>
<br> Stavebník,Česká republika jednající prostřednictvím státní příspěvkové organizace Ředitelství
silnic a dálnic ČR,IČ 65993390,Na Pankráci 546/56,Praha,jejímž jménem jedná Ing.Martin
Smolka,MBA,ředitel Správy Olomouc Ředitelství silnic a dálnic ČR,Wolkerova 24a,779 11
Olomouc,v zastoupení na základě plné moci společností Dopravoprojekt Brno a.s.<,>
IČ 46347488,Kounicova 271/13,602 00 Brno,podal dne 30.9.2019 žádost o vydání
stavebního povolení na stavbu „I/44 Bludov - obchvat“ v rozsahu stavebních objektů
povolovaných zdejším speciálním stavebním úřadem na pozemcích v katastrálním území
Postřelmov v Olomouckém kraji a okrese Šumperk.Dnem podání žádosti bylo zahájeno
stavební řízení,a to i v působnosti zákona č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodní
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“) a současně též jako navazující řízení vedené
k záměru,který podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí v souladu s ustanovením
§ 3 písm.g) bod 2.zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění
pozdějších předpisů (dále také „zákon o posuzování vlivů na ŽP“) <.>
<br> Městský úřad Zábřeh,Odbor správní,oddělení dopravy jako speciální stavební úřad příslušný
podle ustanovení § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o úz...

Načteno

edesky.cz/d/4401926

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz