« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění péče o odchycené psy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dodatek č 2 [fixed]
Dodatek č.2 ke Smlouve 0 zajistění péče O psy Odchycené na území města Šumperk Smluvní strany: EKO Servis Zábřeh,S.r.O.se sídlem Dvorská 1491/19,789 O1 Zábřeh zastoupená Bc.Milanem Doubravským,jednatelem IC: 25896903 DIČ: CZ25896903 Bankovníspojení: Komerční banka Zábřeh Číslo účtu: 5917940267/0100 (dále také jen „poskytovatel“) 8 Město Šumperk se sídlem nám.Míru 364/1,787 01 Šumperk zastoupené Mgr.Tomášem Spurným,starostou města IČ: 0030346 Dıč CZ00303461 Bankovníspojení: Česká spořitelna a.s <.>,Šumperk Číslo účtu: 27-1905609309/0800 (dále také jen,<,> město“) uzavírají tento dodatek č.2 ke Smlouvě O Zajištění péče O psy Odchycené na území města Sumperka Smluvní strany prohlašují,že dne 10.06.2019 uzavřely Smlouvu o Zajištění péče O psy Odchycené na území města Sumperk,(dále jen,<,> Smlouva“).Dne 20.12.2019 byl uzavřen dodatek Č.1 ke Smlouvě.Il.Smluvnístrany se dohodly na následujícízměně Smlouvy,ve znění dodatku č.1: Článek I.bod 4.druhá věta Smlouvy se měnítakto: Za rezervaci náleží poskytovateli finanční jistina ve výši 12.336,- Kč (slovy: dvanácttisíctřistatřicetšest korun českých) za kotec a XXX plus DPH v platné sazbě.Článek lll.bod 1.prvnívěta Smlouvy se měnítakto: Smluvní strany se dohodly na výši finanční úhrady města za plnění předmětu této smlouvy uvedeného v článku l.smlouvy s poskytovatelem tak,že tato náleží poskytovateli: ve výši 95,- Kč (slovy: devadesátpět korun českých) plus DPH za jeden den komplexní péče 0 psa v útulku.Ostatní ustanovení Smlouvy,ve znění dodatku č.1,vtomto dodatku neuvedená se nemění a zůstávají v platnosti.III.Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Šumperka č.2567/20 ze dne 17.12.2020.Smluvnístrany prohlašují,že tento dodatek neobsahuje obchodnítajemství dle ust.§ 504 Zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský Zákoník,vplatném znění,případně důvěrné informace a souhlası sjeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb <.>,O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,uveřejňování tě...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz