« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Územní rozhodnutí, veřejná vyhláška, Kunštát, obnova NN ul. Zánecká

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UR, Verejna vyhlaska, Kunstat, obnova NN ul. Zamecka
Městský úřad Kunštát,stavební odbor
<br> 679 72 Kunštát,Nám.Krále Jiřího 106
<br> tel.515 534 302,mob.602 507 542
<br> e-mail : spanel@kunstat-mesto.cz
<br>
<br> Č.j.: MKU 1736/2020/Šp Kunštát,dne 25.11.2020
<br> Sp.zn.: SMKU 1545/2020/Šp
<br>
<br> E.ON Distribuce,a.s <.>
IČ 28085400
<br> F.A.Gerstnera 2151/6
<br> 370 49 České Budějovice
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Územní rozhodnutí
<br>
Městský úřad Kunštát,stavební odbor,jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13
<br> odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
<br> zákon),a podle § 11 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen
<br> správní řád“),obdržel den 29.1.2020 žádost společnosti E.ON Distribuce,a.s <.>,IČ 28085400 <,>
<br> se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6,370 49 České Budějovice,kterou na základě plné moc
<br> zastupuje společnost MOPRE,s.r.o.RS Vyškov,IČ 28323700,se sídlem Žerotínova 2 <,>
<br> 682 01 Vyškov (dále jen „žadatel“),žádost o vydání územního rozhodnutí na stavební záměr
<br> nazvaný „Kunštát,obnova NN,ul.Zámecká“ na pozemcích p.č.1093,1094/1,1098/1 <,>
<br> 1098/2,1159,1177/1,1180,1182,1183,1185,1187,1189,1190,1191,1192,1093,1194 <,>
<br> 1196,1201/3,1213,1161,1095,1097/2,1101/1,1102,1160,1164/1,1170,1173/1,1174 <,>
<br> 1175/1,1200,1201/1,1202,1203,1205,1206/1 v katastrálním území Kunštát na Moravě <.>
<br>
<br> Stavební úřad přezkoumal podanou žádost podle § 84 až 91 stavebního zákona a na základě
<br> tohoto přezkoumání vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb.<,>
<br> o podrobnější úpravě územního řízení,veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,toto
<br>
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br>
„Kunštát,obnova NN ul.Zámecká“
<br>
na pozemcích p.č.1093,1094/1,1098/1,1098/2,1159,1177/1,1180,1182,1183,1185,1187 <,>
<br> 1189,1190,1191,1192,1093,1194,1196,1201/3,1213,1161,1095,1097/2,1101/1,1102 <,>
<br> 1160,1164/1,1170,1173/1,1174,1175/1,1200,1201/1,1202...

Načteno

edesky.cz/d/4308332

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz