« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Pronájem majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č usn 2478 uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu veřejného osvětlení
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRONAJMOUT
<br> Rada města ze dne 24.11.2020
<br> Číslo usnesení: 2478/20
<br>
<br> Předmět: uzavřít Dodatek č.5 ke Smlouvě o nájmu části veřejného osvětlení na územní města
<br> Šumperka mezi městem Šumperk a společností TRIFOX s.r.o <.>,se sídlem Třebízského 1514/12 <,>
<br> Šumperk PSČ 78701,IČO 60323434,DIČ: CZ 60323434.Dodatkem dojde k prodloužení doby
<br> nájmu od 1.1.2021 do 31.12.2021 <.>
<br> Ostatní ujednání Smlouvy o nájmu části veřejného osvětlení zůstávají nezměněna <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
_________________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXXXX,referent oddělení komunálních služeb,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> 602 570 974,e-mail: gabriela.strbikova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova
<br> radnice,I.poschodí,dveře č.509 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 30.11.2020 do 16.12.2020
<br>
<br> 2020-11-27T08:24:25+0000
Not specified
č usn 2469 pronájem části p p č 307 1 v k ú Šumperk
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRONAJMOUT
<br> Rada města ze dne 24.11.2020
<br> Číslo usnesení: 2469/20
<br>
<br> Předmět: část pozemku parcelní číslo 307/1 o výměře cca 70 m2 v katastrálním území Šumperk <,>
<br> za podmínek:
<br> ▪ účel pronájmu: zázemí k nebytovému prostoru v objektu na pozemku stavební parcele
číslo 6/1 v katastrálním území Šumperk,bez možnosti k parkování
<br> ▪ sazba nájmu: dohodou k celku 500,-Kč/rok,platí po celou dobu sjednaného nájmu
▪ doba nájmu: určitá 10 let s tříměsíční výpovědní lhůtou v případě prokázaného veřejného
<br> zájmu,tj.schváleného investičního záměru v daném místě
<br> ▪ pronajímatel si vyhrazuje právo doplnit podmínky v rámci schválení pronájmu
<br>
SNÍKMEK:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
_________________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:dagmar.vernerova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.514 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 30.11.2020 do 16.12.2020
<br>
<br> 2020-11-27T08:24:12+0000
Not specified
č usn 2466 pronájem části p p č 1425 27 a části p p č 1458 19 v k ú Šumperk
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRONAJMOUT
<br> Rada města ze dne 24.11.2020
<br> Číslo usnesení: 2466/20
<br>
<br> Předmět: část pozemku parcelní číslo 1425/27 o výměře cca 2 m2 a část pozemku parcelní číslo
<br> 1458/19 o výměře cca 3 m2 oba v katastrálním území Šumperk,za podmínek:
<br> ▪ účel pronájmu: uložení dřeva a umístění lavičky
▪ sazba pronájmu: celkem 100,-Kč/rok – jako minimální sazba nájemného v souladu
<br> s usnesením RM č.2155/12
<br> ▪ nájemce uhradí nájemné zpětně za období skutečného užívání,nejdéle tři roky zpětně
▪ doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou
▪ nájemce je oprávněn za účelem dovozu dřeva použít ke vjezdu na pronajaté pozemky
<br> parcela číslo 1458/19,1459/10 a 1466/25 v katastrálním území Šumperk s povinností
<br> uvedení daných pozemků do původního stavu
<br>
<br> SNÍKMEK:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> _________________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:dagmar.vernerova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.514 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 30.11.2020 do 16.12.2020
<br>
<br> 2020-11-27T08:23:59+0000
Not specified
č usn 2464 pronájem st p č 5302 a části p p č 307 2 v k ú Šumperk
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRONAJMOUT
<br> Rada města ze dne 24.11.2020
<br> Číslo usnesení: 2464/20
<br>
<br> Předmět: pozemek stavební parcela číslo 5302 o výměře 74 m2 a část pozemku parcela
<br> číslo 307/2 o výměře 704 m2 v katastrálním území Šumperk <.>
<br> Účel nájmu: umístění a provozování sportoviště minigolfu se zázemím a objektu rychlého
<br> občerstvení s venkovním posezením
<br> Nájemné: 20,-- Kč/m2/rok + případná DPH v platné sazbě – areál sportoviště
<br> 550,-- Kč/m2/rok + případná DPH v platné sazbě – pozemek pod stavbou;
<br> - úhrada ročního nájemného ve výši 6 měsíčního nájemného,odpovídající době
<br> skutečného provozu minigolfu v roce <.>
<br> Doba nájmu: určitá na dobu 5 let,s účinností o 01.01.2021
<br> Podmínky:
<br> • povinnost nájemce udržovat pronajaté plochy vlastním nákladem <,>
<br> • vysazování stromů,keřů a víceletých rostlin jen se souhlasem pronajímatele <,>
<br> • investice do movitých i nemovitých věcí souvisejících s účelem nájmu výhradně nákladem
nájemce <,>
<br> • povinnost nájemce odstranit vlastním nákladem po ukončení nájmu veškeré movité i
nemovité věci související s účelem nájmu <,>
<br> • podnájem plochy třetí osobě jen se souhlasem pronajímatele <,>
<br> • právo pronajímatele odstoupit od smlouvy z důvodu společenského nebo veřejného
zájmu,neplacení nájmu,změny účelu nájmu bez souhlasu pronajímatele nebo porušení
<br> podmínek nájemní smlouvu - výpovědní lhůta jednoměsíční <,>
<br> • právo ukončit nájem výpovědí ze strany nájemce - výpovědní lhůta jednoměsíční <.>
<br> SNÍKMEK:
<br>
<br>
<br> _________________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:alena.pecinkova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budov...

Načteno

edesky.cz/d/4307370

Meta

Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz