« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Stanovení přechodné úpravy provozu, SATEZA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2 situace DZ
Tento dokument,!e součástí systému TP on.line.Bv! vyivořen v elektronické Qodobě Jeko [edíng' autentický dokument <.>
<br> Schéma BI1
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s maíým dopravním zatížením <.>
<br> příčná uzávěra jedno-strannými
<br> &- směrovaoími deskami > odstup podélně 1-2m příčně 0,6 » 1 m ? ž
<br> “X“!
<br> podélná uzávěra oboustrannými smérovacimi deskami
<br> š q ? odstup max.10 m na „* 1) ND C u “s“ := a 3: 5 m.; LO ".s'.<.> E příčná uzávěra jednostrannými „ směrovacími deskami
<br> odstup podélně 1 - 2 m
<br> příčně 0,6 - 1 rn výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> 2231318
<br> 1) > užití dopravních značek a
<br> dopravních zařízení v případě,souběžných parkovacích „5 pruhů.chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle
<br> 003 50 schématB/16 až 8/20
<br> vzdálenosti v metrech
<br> 62 TP 66/2015
<br> Tento dokumenííe součástí systému TP oníínev Byl vytvořen v elektronické podobe" jako jediní? autentický dokument <.>
<br> Schéma BIZ
<br> Standardní pracovní místo na
<br> pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.Zúžení vozovky na jedenjízdní pruh <.>
<br> zz příčná uzávěra zábranou
<br> mínimálně3výstražnásvětlatypu1
<br> r“\
<br> podélná uzávěra obou—strannými směrovacímideskamí odstup max.10m
<br> H\\V
<br> podélná uzávěra zábradlím na straněchodníkuístezkyprocyklisty
<br> mn.2,751)
<br> příčná uzávěra zábranou minimalně3výstražnásvětlatypu1
<br> STANOVENO MMM".<.> ?/iva.<.> ZNA KA 1) může být ve výjimečných iGo/(452.020 témuž-(jem mens: (Víz kap.DATUM MĚSTSKÝ ÚŘAE 2) užití dopravních znacek a ŠUMPERK dopra vnícn zarízení v prípade souběžných parkovacích ODBOR DOPRMN Ama pruhů,chod-níků a/nebo cca 50 stezek pro cykíísty podle
<br> PODPIS schémata/ísaže/zo
<br> vzdálenosti v metrech
<br> TP ESG/21015
<br> Tento dokumentie součástí systému TP online.Bzí vgvořen v eíektronícké podobě jako [edín y' autentický dokument <.>
<br> | Schéma BIS Standardní pracovní místa | Zúženíjí...
Stanovisko PČR DI Šumperk
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
<br> PCR14ETRPO53074480
<br>
<br> územní odbor Šumperk
dopravní inspektorát
787 90 Š u m p e r k
<br>
<br>
<br>
<br> Havlíčkova 8
787 90 Šumperk
<br>
Tel.: +420 974 779 258
Fax: +420 974 779 929
Email: su.di.ding@pcr.cz
<br> Č.j.KRPM-122703-1/ČJ-2020-140906
Šumperk 12.listopadu 2020
<br>
Počet listů: 1
Přílohy: 2/2
<br> Městský úřad Šumperk
Odbor dopravy
Jesenická 31
787 01 ŠUMPERK
<br> k Vašemu č.j.MUSP 116849/2020
<br> CELOROČNÍ HAVÁRIE TEPLOVODNÍCH ZAŘÍZENÍ NA MK,VPUK A NA SIL.II.A III.TŘÍD
V ORP ŠUMPERK - STANOVISKO DI PČR ŠUMPERK K DODATEČNÉMU POVOLENÍ
ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ A PŘECHODNÉ ÚPRAVĚ PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH VE SPRÁVNÍM OBVODU MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠUMPERK
<br> Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje,územní odbor Šumperk,dopravní
inspektorát v Šumperku,vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích dle ust.§ 1 zákona č.12/1997 Sb <.>,o bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích,na základě vaší žádosti ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích v úplném znění a zákona 13/1997 Sb.o pozemních
komunikacích <,>
S O U H L A S Í
s předloženým návrhem přenosného dopravního značení pro dodatečné povolení zvláštního užívání
pozemních komunikací při haváriích teplovodu,dle schémat z TP 66 viz.příloha žádosti na komunikacích sil <.>
II <.>,III.tříd a MK okresu Šumperk pro období do 31.12.2021 při splnění následujících podmínek:
<br> 1) Přenosné dopravní značení bude umisťováno přesně dle přiložených schémat Technických podmínek 66 <.>
2) Policie ČR,ÚO Šumperk,DING bude vyrozuměna MěÚ Šumperk při každém omezení formou
elektronické pošty,e-mail: su.di.ding@pcr.cz,datovou poštou : 6jwhpv6,nebo telefonicky na tel.974 779
258 s uvedením přesné polohy pracovního místa,rozsahu omezení provozu,požitého schémata přechodné
úpravy provozu a předpok...
Stanovení přechodné úpravy provozu, SATEZA
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 117445/2020
<br> Naše sp.zn.: 113903/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 16.11.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX0281W4Z*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 4.11.2020 žádost od
<br>
<br> SATEZA a.s <.>,IČO 25350129,8.května 2948/41A,787 01 Šumperk
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
<br>
<br> Šumperk - silnice II/446 ul.Lidická,ul.Bratrušovská a III/36916 ul.Temenická a místní
<br> komunikace ul.Bachmačská,ul.Březinova,ul.Čajkovského,ul.Čsl.armády,ul.Erbenova,ul <.>
<br> Evaldova,ul.Fibichova,ul.Finská,ul.Horova,ul.Jeremenkova,ul.Jugoslávská,ul.J.z Poděbrad <,>
<br> ul.Kmochova,ul.Langrova,ul.Prievidzská,ul.Pod Senovou,ul.Revoluční,ul.Sluneční,ul.M <.>
<br> Šaje,ul.Školní,ul.Šumavská,ul.Uničovská,ul.Vrchlického,ul.Zahradní;
<br>
<br> Velké Losiny - místní komunikace ul.1.Máje,ul.U Papírny;
<br>
<br> Hanušovice - silnice II/446 ul.Hlavní a místní komunikace ul.Na Holbě,ul.Příčná <,>
<br>
<br> z důvodu provádění opakovaných činností spojených s odstraňováním poruch na vedení
<br> inženýrských sít...

Načteno

edesky.cz/d/4281129

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz