« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Územní rozhodnutí - REKO MS Šumperk - Nemocniční

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Územní rozhodnutí REKO MS Šumperk Nemocniční
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Naše č.j.: MUSP 115128/2020
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 76941/2020 VYS/LUFE
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX027YUQV*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 11.11.2020
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm <.>
<br> e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
<br> stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
<br> "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 22.07.2020 podal
<br> GasNet,s.r.o <.>,IČO 27295567,Klíšská 940/96,400 01 Ústí nad Labem 1 <,>
<br> kterého zastupuje IGEA s.r.o <.>,IČO 46580514,Na Valše 47/3,702 00 Ostrava 2
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> XXXX - MS Šumperk - Nemocniční +X,X.část
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.583/1 (orná půda),parc.č.927/4 (ostatní plocha),parc <.>
<br> č.927/7 (ostatní plocha),parc.č.927/16 (ostatní plocha),parc.č.927/80 (ostatní plocha),parc <.>
<br> č.927/81 (ostatní plocha),parc.č.927/87 (trvalý travní porost),parc.č.927/89 (ostatní
<br> plocha),parc.č.927/91 (ostatní plocha),parc.č.985/1 (zahrada),parc.č.985/3 (ostatní
<br> plocha),parc.č.987/1 (ostatní plocha),parc.č.999/3 (ostatní plocha),parc.č.999/4 (ostatní
<br> plocha),parc.č.999/5 (ostatní plocha),parc.č.999/8 (ostatní plocha),p...

Načteno

edesky.cz/d/4278249

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz