« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení návrhu opatření obecné povahy, Jakubovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2 situace DZ
s
<br> i
l
n
<br> i
c
<br> e
<br>
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 3
<br> V OBCI JAKUBOVICE
<br> ZODP.PROJEKTANT
<br> INVESTOR
<br> DATUM
<br> VYPRACOVAL
<br> VED.PROJEKTU
<br> V OBCI JAKUBOVICE
<br> 1
<br> 3
<br> 2
<br> 8
<br> 1
<br> 2
<br> 2
<br> 5
<br> /
<br> 7
<br> 1
<br> 2
<br> 7
<br> 0
<br> 1
<br> 3
<br> 8
<br> /
<br> 2
<br>
2020-11-10T10:41:22+0000
Not specified
Oznámení návrhu opatření obecné povahy, Jakubovice
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 115837/2020
<br> Naše sp.zn.: 111393/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 10.11.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX027ZPBK*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O Z N Á M E N Í O N Á V R H U O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> A V Ý Z V A K U P L A T N Ě N Í P Ř I P O M Í N E K A N Á M I T E K
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> ze dne 27.10.2020 od žadatele
<br> Obec Jakubovice,IČO: 00635979,Jakubovice 25,789 91 Štíty,kterou zastupuje Ing.Marta
<br> Halámková,IČO: 88284905,Nemocniční 2622/49a,787 01,Šumperk
<br>
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> v souladu s § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a § 172 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po
<br> předchozím projednání žádosti dle § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR – DI Šumperk,který dne 4.11.2020 vydal kladné stanovisko pod
<br> č.j.KRPM-119601-1/ČJ-2020-140906,zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy
<br> provozu v tomto rozsahu:
<br>
<br> místo úpravy: místní komunikace (vedle č.74 v místě křižovatky se silnicí
<br> III/31233 a vedle č.9 a u č...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz