« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Přechodná úprava provozu, ul. Jesenická, Šumperk

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2 situace DZ (stanoveno)
Přechodné dopravní značení MK _ul.Jesenická \! Šumperku <.>
<br> 2:5 >< E.! K & „3 Ma'adim“.“ ] E“ __ _' seséí'řvlá ' % é: ' _n _ ( __ --.3% =; ; ' 3% * %;.' a“ až? FSB“ & 0 !.„„.fw.- !Q! ' “ ©? _ ' M ' a a" =? o _ \ “ŘD“ "“ A: % „ ; iš ' „.<.> __ (É "' "' r,': sr z.: ;.$% * “ _.-,-- '-.- ša' Masarykovo * %: X 2 '._;—ÍL ": T.<.> ; : pmma _ "Ím w \ % ':qpmr'mzmmt.* _,<.> : __ -:-::'_--'Z' <.>,-'/." gym-11h" - gu _ „„.vwwrě o ' _! -; ' * ff.<.> _ „ - - ( - __Mďa ].*.: Lw _ É i -'.: Í! * 6%! “Ž" __1.' ' _ A „_g u / _1/_ _ - „n.*) - % *PANOL ENG 53.1 a h 4! 7-.% 933: %QLK/íbom ' WAČKA % „ '8 ___„g- __44 5137/0 „
<br> lAHv _1Ěs fSKY „jal _ ŠUMPEŘK.__ __ _ a“ :5 5_ %ijf)R D'ÚT'KÁY Vít.:: _
<br> W a _ _; <.>,<.> n " * Du *|.'=.„ a.' :iUš'lx š“ % = ' (',“'; ;
<br> Vypmcnval: XXXXXX XXXXX
<br> Datum:-X.XX.XXXX
<br> Přechodné dopravni značení MK ul.Jesenická v Šumperku <.>
<br> Adresa prnvnzovny: Faunlknva : Olomouc 112 na
<br> 828 bude osazeno min.7 dní dopředu s datem platnosti <.>
Přechodná úprava provozu, ul Jesenická, Šumperk
1|3 Bankovní spojení: Česká spořitelna č.ú.: 1905609309/0800 IČ: 00303461 www.sumperk.cz posta@sumperk.cz ID datové schránky: 8bqb4gk Městský úřad Šumperk nám.Míru 1,787 01 Šumperk Pracoviště: Jesenická 31 Odbor: dopravy Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků Tel.: (+420) 583 388 111 Fax.: (+420) 583 213 587 Váš dopis čj.: Ze dne: 00.00.0000 00:00:00 Naše čj.: MUSP 114673/2020 Naše sp.zn.: 111854/2020 DOP/MIHL Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz Datum: 6.11.2020 *MUSPX027YCMX* V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Výrok: Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne 29.10.2020 žádost od PSN & DS a.s <.>,IČO: 04377036,Hlinky 505/118,Pisárky,603 00 Brno,kterou zastupuje Dopravní značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>,IČO: 27848116,Pavelkova 222/2,779 00 Bystrovany (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci a na místní komunikaci (chodníku) ul.Jesenická (prostor před nádražím ČD a autobusové zastávky MHD) v Šumperku,z důvodu připojení inženýrských sítí v rámci stavební akce: „PŘESTUPNÍ TERMINÁL ŠUMPERK“ v termínu od 16.11.2020 do 15.12.2020.Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem,Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích,a souhlasném stanovisku ze dne 4.11.2020 č.j.KRPM-119596-1/ČJ-2020-140906,v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích s t a n o v í přechodnou ú...

Načteno

edesky.cz/d/4266867

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz