« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Stavební povolení - Březinova 10, Šumperk

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stavební povolení Březinova 10, Šumperk
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Naše č.j.: MUSP 113646/2020
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 86803/2020 VYS/JAHR
<br>
<br> odbor výstavby
<br> *MUSPX027X6EK*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 04.11.2020
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm <.>
<br> e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až
<br> 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 24.08.2020 podal
<br> XXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Čsl.armády 445/22,787 01 Šumperk 1
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br> I.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu:
<br> stavební úpravy bytové jednotky č.2110/9 Březinova 10,787 01 Šumperk
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.326 v katastrálním území Dolní Temenice <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - provedení rozšíření dveřního otvoru mezi kuchyní a obývacím pokojem na nové rozměry
š.1200 a v.2050mm
<br> - zazdění dveřního otvoru mezi předsíní a obývacím pokojem
<br>
<br> II.Stanovuje podmínky pro provedení stavby:
<br> 1.Stavba bude provedena podle projektové dokumentace,kterou vypracovala Ing.Jana
Danová – autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb ČKAIT 1200669,Foglarova 9 <,>
<br> 787 01 Šumperk; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
<br> stavebního úřadu <.>
<br> 2.Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby <.>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/4266863

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz