« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Místní úprava provozu, Staré Město

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2 situace DZ (stanoveno)
79,8
<br> _ STANOVENG www mao
<br> 80,0
<br> mmm“
<br> (lnu wu
<br> T
<br> LEGENDA PLOCH _ NÁVRH;
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> ? o DPI s VOZOVKA KONSTRUKCE 'm',OBNOVA ZMCNÉHD KRYTU s NAWSENÍM
<br> vozovm Konsmuxce m- _ OBNOVA ZIVICNÉHO mnu BEZ MWŠENI
<br> VOZOVKA KONSTRUKCE 'AJIE3' ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE : REKONSTRUKCE VOZOVK
<br> :
<br> _v/
<br> KONTRASTNI ms ŠÍŘE 0.4m (BEZ HMATOVÝCH PRAV)
<br> Chemik.zmmvá DLAŽBA (ŠEDÁ)
<br> CHUDNIK - (:me PRO NEVIDOVÉ (REUÉF)
<br> KONSTRUKCE G - STÁVAJICI cnomux.PŘEDLAZDÉNÍ KONSTRUKCE n - WROVNANI NA SJEZDECH -ASFALTOBETDN KONSTRUKCE & _ WROVNANJ NA SJEZDECH.ÉTÉRK
<br> KONSTRUKCE F - vmowAnl NA SJEZDECH.DLAŽBA
<br> LEGENDA
<br> ULIČNí vpust STÁVAJFCÍ ULLCNI vpust NOVA
<br> SMĚR TOKU
<br> K?,ZMĚNA PODELNEHO SKLONU za: & <.>
<br> TRATIVDD ZMĚNY PŘIČNĚHU SKLGNU VGIOVKT
<br> DOPRAVNI ZNAČEM - NÁVRH
<br> ?Pz DOPRAVNI ZNAČENI _ smv
<br>.— HRANICE STAVBY
<br> NÁHRADNÍ WSADEA
<br> A— U STAVAJICI SYROMY - KACENI
<br> mm MW ZMĚNY ZMĚNY
<br> POPIS/DBSAH zmšuv
<br> PDGFIS
<br> Sllnlne IIIMG llanušuuice - Haná Senlnlxa
<br> nazov atm
<br> 50102 KDMUNIMGE
<br> slovem: aqua
<br> Olomoucký kraj Jeremenkma wa 77911 Oiumnuc
<br> Dni-mann
<br> swarm
<br> silnice Ill-146 mnm Why
<br> Ulonmucký mu
<br> DOPRAVNÉ INŽENÝRSKA KANCELÁŘ
<br> Bozděchova 1668,500 G2 Hradec Králové tel : 495 219 036,495 212 S47.fax:49522167? e-mail : dik©dik - hk.c4.mm : www.dik-hk.cz
<br> SITUACE KBMIIHIIUICE-ÚSEII II [50102] - Zčásl
<br> www
<br> 1:1000 PDPS
<br> maulu sluhou
<br> ING.M.BURIANEC
<br>,mw M
<br> ING.RHŠER nhvnl mmm quu
<br>.U AGN/18 mm:-tmm
<br> ING.M.BURIANEC
<br> mapové-Iny prvom—sam
<br> M
<br> vadou“ armad-"ml
<br> 0.1.23 06/2018
<br> damn clslu pflhhy
<br> Honzu.<.> | mqžša wan čna—8.2%! za.ani-ŽS c.:-5.<.> ::.<.>.So
<br> wd>20<mzo *ompqammmwag i;;mw>ax>
<br> 3.„a.Smc.<.>.<.>.<.>
<br> U_ŠČŠ
<br> 2335 Ewě Wcšmmw osmou oŠŠŽ
<br> „„ UEm mp_m _ mom
<br> OW \
<br> mou
<br> ll
<br> _.mnhz »)
<br> m 5.2 52 „š
<br> “ Ehl š— 29.<.> <.>
<br> m:.<....
Místní úprava provozu, Staré Město
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 108291/2020
<br> Naše sp.zn.: 85970/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 19.10.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX027QQT4*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> S T A N O V E N Í M Í S T N Í Ú P R A V Y P R O V O Z U
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> od
<br> SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,IČO: 48035599,Pražská tř.495/58,České Budějovice 3,370 04
<br> České Budějovice,kterou zastupuje Dopravní značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>,IČO: 27848116 <,>
<br> Pavelkova 222/2,779 00 Bystrovany
<br> (dále jen „žadatel“),ze dne 19.8.2020 a po předchozím projednání návrhu místní úpravy provozu
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR - DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích,a kladných stanoviscích ze dne 25.8.2020 pod č.j.KRPM-92213-
<br> 1/ČJ-2020-140906 a č.j.KRPM-92019-1/ČJ-2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz