« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení návrhu opatření obecné povahy, Rejhotice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (NOVÁ)
CELKOVÁ SITUACE
<br> Investor: Dodavatel: Svazek obci údoii Desná _ SART stavby a rekonstrukce a.s.Šumperské 175.Uničovská 2944115 <.>
<br> 788 14 Rapotín 767 01 Šumperk
<br> * " \ ' \ ' ' " Vypracoval Irig.XXXXXX XXXXXX %— Formát XAX LEG E N DA Kbntroloval Ing.XXXXXX XXXXXX %— Měříťlm X :XXXXX
<br> ZRUŠENÝ žELEZNIČNI PŘEJEZD Akce: Stanovení DZ železničního přejezdu natur? 06/2020 stupen ODSTRSTAVEY
<br> !
<br> _.přejezd P9172 km10.220 v km 10,220 - Zak.císlo
<br> — k + — NÁHRADNÍ PŘÍSTUP K NEMOVITOSTEM žel.tratí č.293 Šumperk - Kouty n.D.„heslo Název výkresu: číslo přílohy Číslo paré CELKOVÁ SITUACE 02
<br> CELKOVÁ SITUACE “%; _ 86,51
<br> 4“
<br> Invesmr: Dodavatel: Svazek obcí údoli Desná SART stavby a rekonstrukce a.s.[É-
<br> Šumperské 775 Uničovská 2944/15 788 14 Rapotín 787 01 Šumperk
<br> Vypracoval Ing.XXXXXX XXXXXX [glx— Formát XAX
<br> LEGEN DA UMÍSTĚNÍ Kontrolovaj Ing.XXXXXX XXXX Měřítko
<br>,DOPRAVNÍHO.<.>,v.<.>.<.> v./ Datum 02/2013 „.' ' '.Akce: em zel zmcmho re zdu.Erejřžíísmm ZRUŠENY ZELEZNIČNI PREJEZD ©“ ZNAČENIV ZFUS v Ím 12 545P tě stupeň oosmsmvsv m,?
<br> BLÍZKOSTI „ Zak.číslo 2015/20103 NÁHRADNÍ PŘÍSTUP K NEMOVITOSTEM ŽELEZNIČNÍHO žel.trati č.293 Sumperk — Kouty n.D.„mano zgqsfzgm
<br> PŘEJEZDU Název výkresu: číslo přílohy Číslo paré CELKOVÁ SITUACE 02
Oznámení návrhu opatření obecné povahy, Rejhotice
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 108359/2020
<br> Naše sp.zn.: 72446/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 19.10.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX027QTLN*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O Z N Á M E N Í O N Á V R H U O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> A V Ý Z V A K U P L A T N Ě N Í P Ř I P O M Í N E K A N Á M I T E K
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> ze dne 10.7.2020 od žadatele
<br> SVAZEK OBCÍ ÚDOLÍ DESNÉ,IČO: 65497074,Šumperská 775,788 14 Rapotín,který zastupuje
<br> SART-stavby a rekonstrukce a.s <.>,IČO: 25898671,Uničovská 2944/1b,787 01 Šumperk
<br>
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> v souladu s § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a § 172 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po
<br> předchozím projednání žádosti dle § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR – DI Šumperk,který dne 13.10.2020 vydal kladné stanovisko
<br> pod č.j.KRPM-111542-1/ČJ-2020-140906,zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy
<br> provozu v tomto rozsahu:
<br>
<br> místo úpravy: veřejně přístupné účelové komunikace (v místě
<br> železničních přejezd...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 08. 2021
01. 08. 2021
01. 08. 2021
01. 08. 2021
01. 08. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz