« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Návrh opatření obecné povahy, Písařov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh opatření obecné povahy, Písařov
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: životního prostředí
<br> Oddělení: vodoprávní
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 29.09.2020 00:09:00
<br> Naše čj.: MUSP 99587/2020
<br> Naše sp.zn.: 99587/2020 ŽPR/ALTU
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: alena.turkova@sumperk.cz
<br> Datum: 19.10.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX027P82Q*
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Městský úřad Šumperk,Odbor životního prostředí,jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
<br> ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně
<br> některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako
<br> místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zveřejňuje v souladu s ust.§ 172 odst.1
<br> správního řádu návrh opatření obecné povahy včetně odůvodnění ve věci:
<br> „Zrušení PHO I.stupně vodního zdroje,pramenní jímky na pozemku parc.č.1061/3 v k.ú <.>
<br> Písařov,které vyhlásil Okresní národní výbor,odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
<br> v rozhodnutí č.j.: Voda 1406/R-139/81-Ko-235 dne 4.8.1981.“
<br> Návrh podal dne 29.9.2020 XXXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,Nerudova 659/18,787 01
<br> Šumperk (dále jen „navrhovatel“) <.>
<br>
<br>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Zrušení PHO I.stupně vodního zdroje,pramenní jímky na pozemku parc.č.1061/3 v k.ú.Písařov <,>
<br> které vyhlásil Okresní národní výbor,odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství v
<br> rozhodnutí č.j.: Voda 1406/R-139/81-Ko-235 dne 4.8.1981 podle ust.§ 30 ods...

Načteno

edesky.cz/d/4226745

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz