« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Závěr zjišťovacího řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vypořádání predkladatele CZ07 9 10 2020 bez vyjádření po lhůtě
1
<br> Vypořádání vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení ke koncepci „PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA – CZ07:
AKTUALIZACE 2020“ dle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů:
<br> Vypracoval: odbor ochrany ovzduší,MŽP,Praha dne 9.října 2020
<br> Vyjádření Vypořádání předkladatele číslo
<br> ČIŽP,Oblastní
inspektorát Brno
<br> Dne 31.8.2020 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření se k
oznámení koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší zóna
Střední Morava – CZ07: Aktualizace 2020“ vypracovaného ve
smyslu zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších
předpisů <.>
<br> Předkladatelem oznámení koncepce je Ministerstvo životního
prostředí,Vršovická 1442/65,100 10 Praha,IČ 00164801 <.>
<br> Na základě předložených podkladů ČIŽP sděluje,že k
předložené koncepci nemá připomínek <.>
<br> Bereme na vědomí.1
<br> KHS Zlínského
kraje
<br> …
<br> Po posouzení předloženého oznámení s požadavky předpisů v
oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická
stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto vyjádření:
<br> Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
nemá k předloženému oznámení koncepce „Aktualizace
Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava –
CZ07“ zpracovanému podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,námitek a
připomínek <.>
<br> Bereme na vědomí.2
<br>
<br> 2
<br> KHS
Olomouckého
kraje
<br> Po zhodnocení souladu předložené koncepce se zájmy
chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví,s požadavky
stanovenými zákonem č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění
pozdějších předpisů,(dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“) <,>
nařízením vlády č.272/2011 Sb <.>,o ochraně zdraví př...
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava CZ07 Aktualizace 2020
Odbor posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> Praha dne 12.října 2020
Č.j.: MZP/2020/710/4159
Vyřizuje: Ing.Beránková Jančí
Tel.: 267 122 107
E-mail: Simona.Janci@mzp.cz
<br> Rozdělovník
<br> ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
<br> podle § 10d zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br> Identifikační údaje:
<br> Název: „Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07: Aktualizace
2020“
<br> Charakter koncepce:
<br> Program zlepšování kvality ovzduš í zóna Střední Morava – CZ07: Aktualizace 2020 (dále také
„koncepce“ či „PZKO 2020+“) je změnou dosud platného Programu zlepšování kvality ovzduší
zóna Střední Morava – CZ07 z roku 2016 (dále také „PZKO 2016“),který je aktualizován
na základě novějších XXX a vyhodnocení účinnosti stávajících opatření.PZKO XXXX+ tedy
navazuje na PZKO 2016 a dnem vyhlášení PZKO 2020+ ve Věstníku Ministerstva životního
prostředí pozbude stávající PZKO účinnosti <.>
<br> PZKO 2020+ je zpracován na základě ustanovení § 9 zákona č.201/2012 Sb <.>,o ochraně
ovzduší,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a dle přílohy č.5
k tomuto zákonu.Jeho účelem je aktualizovat opatření,jejichž realizace povede ke zlepšení
kvality ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění,a to na základě aktualizovaných
podkladů o příčinách znečištění ovzduší a vyhodnocení efektivity stávajících opatření.Tam,kde
jsou tyto úrovně splněny,je třeba realizovat opatření navržená v PZKO 2020+ v přiměřeném
rozsahu tak,aby hodnoty přípustné úrovně znečištění nebyly překročeny.PZKO 2020+ vychází
z údajů o emisích a imisním zatížení,které jsou zpracovávány Českým hydrometeorologickým
ústavem <.>
<br> Zastřešujícím dokumentem je pro předmětnou k...

Načteno

edesky.cz/d/4224135

Meta

Rozpočet   Volby   EIA   Volby   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
30. 11. 2020
27. 11. 2020
27. 11. 2020
27. 11. 2020
26. 11. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz