« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - územní rozvoj.pdf (492.45 kB)
JUDr.XXXXXXX XXXXX hejtman Jihomoravského kraje
<br> ČJ.: JMK XXXXXX/XXXX Sp.zn.: S-JMK 63320/2020 Datum: 16.10.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje na dobu nejméně 15 dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou <.>
<br> Vyvěšeno dne: /6 /ý „Z./QŽO %dówz/
<br> Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> OZNÁMENÍ
<br> Hejtman Jihomoravského kraje na základě svého zmocnění v š 64b a 5 61 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,zákon o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,podle 5 173 odst.1 a 5 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a na základě & 42c zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 33.zasedání dne 17.09.2020 vydalo usnesením 2835/20/233
<br> Aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy a usnesením 2836/20/233 Aktualizaci č.2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy
<br> Pořízení Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „ZÚR JMK") vyplynulo ze „Zprávy o uplatňování ZÚR JMK v období 10/2016—12/2018“ schválené Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 28.03.2019,usnesením 1802/19/220 <.>
<br> O pořízení Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje zkráceným postupem na návrh oprávněného investora bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 28.03.2019,usnesením 2518/20/233 <.>
<br> Opatření obecné povahy „Aktualizace č.1 ZÚR JMK“ a jeho odůvodnění,opatření obecné povahy „Aktualizace č.2 ZÚR JMK" a jeho odůvodnění a úplné znění „ZÚR JMK ve znění Aktualizací č.1 a 2" jsou nedílnou součástí této vyhlášky.Po dobu vyvěšení této vyhlášky do nich lze nahlédnout:
<br> v elektronické podobě na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr- '|ih...

Načteno

edesky.cz/d/4219246

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz