« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Zápis ze zasedání ZM dne 24.09.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání ZM 24.09.2020
~ 1 ~
<br>
<br> Zápis
ze sedmnáctého zasedání Zastupitelstva města Kunštát <,>
<br> konaného dne 24.09.2020,od 17:00 hodin <.>
<br>
Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva města Kunštát (dále jako „ZM“) bylo zahájeno v 17.03 hodin
starostou obce MVDr.Zdeňkem Wetterem (dále jako „předsedající“) <.>
Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 103 odst.5
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění.Informace podle § 93
odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Kunštát zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 16.09.2020 do 24.09.2020.Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1)
konstatoval,že přítomno je 12 členů zastupitelstva z celkového počtu všech 15 členů
zastupitelstva (omluveni byli paní XXX XXXXXX a MUDr.XXXX XXXXXXX a XXX XXXXXX XXXXX se
za chvilku dostaví),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona
o obcích) <.>
<br>
<br> * * *
<br>
<br> Bod 1 - Technický bod (ověřovatelé zápisu,zapisovatel,program)
<br>
Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající pověřil provedením zápisu Bc.Terezu Peterkovou <.>
Předsedající navrhl určit za ověřovatele zápisu Ing.Aleše Havelku a Mgr.Marka Lepku <.>
K návrhu nebyly vzneseny další protinávrhy <.>
<br>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu
sedmnáctého zasedání zastupitelstva města Ing.Aleše Havelku a Mgr.Marka
Lepku <.>
Výsledek hlasování č.1:
Pro: XXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXX XXXX,Mgr.XXXXX XXXXX <,>
MUDr.XXXXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX,Bc.XXXXXXX XXXXX <,>
Ing.XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXX XXXX,XXXXXX XXXXXX,MVDr.XXXXXX XXXXXX
Proti:X
Zdrželi se: X <.>
<br> Usnesení č.17/01/2020:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu
sedmnáctého zasedání zastupitelstva města Ing.Aleše Havelku...

Načteno

edesky.cz/d/4217194

Meta

Pronájem   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz