« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Místní úprava provozu, Václavov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyjádření SSOK
m SPRAVA SILNICOLOMOUCKEHO KRAJE Drzitel certifikatu ISO 9001 a XXX XXXXX Sprava silnic Olomouckeho kraje,pnspevkova organizace Stfedisko udrzby Sumperk Ztracena c.p.684,788 13 Vikyfovice Tel.583 215 403,fax: 583 286 805,e-mail: sumoerf.ssok.cz Bankovni spojeni: KB Sumperk.c.uctu 739841/0100 Dopravni znaceni SVOBODA,Olomouc s.r.o.Pavelkova 222/2 779 00 Bystrovany Vas dopls zn./ze dne Nase znacka Vynzuje Ve Vikyrovicich due L Veiser/13.5.2020 SSOK-SU 10315/2020 Be.Mandak 18.5.2020 5.6.7/S5 73! 604925 Vec: Mistni uprava sil.HI/44631 a MK v obci Oskava - Vaclavov Sprava silnic Olomouckeho kraje p.o <.>,Stfedisko udrzby Sumperk (dale jen,<,> SSOK") souhlasi s pofizenim a osazenim 2x DZ P2 na krajske komunikaci HI/44631 v obci Oskava,inistni casti Vaclavov,die vyhotoveneho pasportu dopravniho znaceni vobci.Doplneni noveho dopravniho znaceni na teto silnici provede na zaklade vydaneho stanoveni mistni upravy provozu SSOK,cestmistrovstvi Vikyfovice.Upozornujeme na skutecnost,ze v prvni fade musi byt umisteny svisle dopravni znacky P4 na mistnich komunikacich a az nasledne nebo soucasne dopravni znacky P2 na krajskych komunikacich.V tomto smeru je tfeba pfed osazenim znacek na mistnich komunikacich kontaktovat SSOK,cestmistrovstvi Vikyfovice (odpovedna osoba p.Pavel Svestka,tel: 734 287 780) a prace s nim vzajemne koordinovat.Ing.Jifi F I a s air vedouci technickospravniho useku Na vedomi: MeU Sumperk,odbor dopravy Obec Oskava Sidlo a kontaktni udaje organizace,zapsane v obchodnim rejstfiku,vedenem Krajskym soudem v Ostrave v oddile Pr,vlotka 100 dnem 14.11.2002: Sprdva silnic Olomouckeho kraje,pfispevkovA organizace LipenskS 120,779 00 Olomouc 1C: 70960399,DIC: CZ70960399 Telefon : 585 170311 Fax: 585 311 115 e-mail: ssokl&ssok.cz \vww.ssok.cz 2020-05-19T06:43:35+0000 Not specified 2020-10-12T09:25:26+0000 Not specified 2020-10-12T11:24:58+0000 Not specified
2 situace DZ (stanoveno)
Místní úprava dopravního značení sil.Ill/44631 a MK v obci Oskava Václavov <.>
<br>.<.>
<br> _alum: 14.71.02" Místní úprava dopravního značení sil.IIII44531 a MK
<br>.nove DZ v obci Oskava Václavov <.>
<br> stávající DZ
Místní úprava provozu, Václavov
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 105391/2020
<br> Naše sp.zn.: 48121/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 12.10.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX027N4TH*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> S T A N O V E N Í M Í S T N Í Ú P R A V Y P R O V O Z U
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> od
<br> Obec Oskava,IČO: 00303101,Oskava 112,788 01 Oskava,kterou zastupuje Dopravní značení
<br> Svoboda,Olomouc s.r.o <.>,IČO: 27848116,Pavelkova 222/2,779 00 Bystrovany
<br> (dále jen „žadatel“),ze dne 8.6.2020 a po předchozím projednání návrhu místní úpravy provozu
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR - DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích,a kladném stanovisku ze dne 13.8.2020 pod č.j.KRPM-87908-
<br> 1/ČJ-2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
místní...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz