« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Přechodná úprava provozu - ul. Ke Splavu, Vikýřovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovisko SSOK
m SPRAVA SILNICOLOMOUCKEHO KRAJE Drzitel certifikatu ISO 9001 a XXX XXXXX Sprava silnic Olomouckeho kraj'e,prispevkova organizace Stfedisko udrzby Sumperk Ztracena c.p.684,788 13 Vikyrovice Tel.583 215 403,fax: 583 286 805,e-mail: sumperk(a).ssok.cz Bankovni SDOJeni: KB Sumperk,c.uctu 739841/0100 SEKNE,spol.s r.o.Hamerska 12 77200 OLOMOUC Vets dopis zn./ze due Reichova/29.5.2020 Nose znacka SSOK-SU 17884/2020 7.12.8/S5 Vynzuje Be,Mand'ak 731 604 925 Ve Vikyfovlcich due 11.8.2020 Vec: S t a n o v i s k o k trvalemu DZ na silnici HI/44638 v obci Vikyrovice Sprava silnic Olomouckeho kraje p.o <.>,Stfedisko udrzby Sumperk povefena pravem hospodafeni se svefenym majetkem Olomouckeho kraje obdrzela situaci trvaleho dopravniho znaceni na sil.HI/44638 na ul.Hrabesicka v obci Vikyrovice a necitime potfebu k umisteni nove dodatkove tabulky E 2d.V pfipade,ze nutnost a potfebnost pfedmetne DZ urci PCR DI Sumperk a MeU Sumperk,odbor dopravy,bude tabulka osazena a cela DZ pfemistena pfed hranici kfizovatky ul.Hrabesicka,U Kaple a Ke Splavu.Jako potfebnejsi spatfujeme umistit DZ P2 a E 2d na most pfes feku Desnou,kde neni upravena pfednost dopravnim znacenim.Osazeni DZ na MK U Kaple a Ke Splavu je mimo nase zajmy a k pfedlozenemu navrhu nemame pfipominek.Sprava silnic OiomoucKeho l̂ aic,JKO Lipenska 120,779 00 Olomou
Stanovisko PČR DI Šumperk
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
<br> PCR14ETRPO52597526
<br>
<br>
<br> územní odbor Šumperk
dopravní inspektorát
787 90 Š u m p e r k
<br>
<br>
<br>
<br> Havlíčkova 8
787 90 Šumperk
<br>
Tel.: +420 974 779 258
Fax: +420 974 779 929
Email: su.di.ding@pcr.cz
<br> Č.j.KRPM-57577-1/ČJ-2020-140906
Šumperk 8.června 2020
<br>
Počet listů: 1
<br> Přílohy: 2/2 ( žádost,situace )
<br>
Městský úřad Šumperk
Odbor dopravy
Jesenická 31
787 01 ŠUMPERK
<br> Vaše Č.J.MUSP 56602/2020
<br>
STANOVISKO
<br> K MÍSTNÍ ÚPRAVĚ PROVOZU
<br> Dopravní inspektorát územního odboru Šumperk Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje,jakožto dotčený orgán
dle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů,obdržel žádost o stanovisko k akci:
<br>
„MÚP – MK ul.Ke Splavu ve Vikýřovicích (doplnění DZ po rekonstrukci komunikace)“ <.>
<br>
<br> Prostudováním předložené dokumentace ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na
pozemních komunikacích
<br> souhlasí
<br> se stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na území okresu Šumperk,uvedených v předložené
žádosti a dopravnímu značení navrženém v přiložené odsouhlasené grafické příloze,neboť odpovídá obecným
požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> V rámci změny dodatkové tabulky E 2d pod dopravním značením P2 na sil.III/44638,požadujeme i její změnu ve
směru jízdy po pravé straně sil.III/44638 u nové úpravy křižovatky <.>
<br> Vyřizuje: por.Bc.XXXXXX XXXXXXX
npor.Mgr.XXXXX XXXXXX
<br> vedoucí oddělení DI
schváleno elektronicky
<br>
2020-06-08T14:34:41+0000
por.Bc.XXXXXX XXXXXXX
Za správnost vyhotovení
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Not specified
2 situace DZ
LLKEQLMM Il m STÉM-ML'ĚÉÉAHW
<br>._(f'___(_+<——<-
<br>.; ' - ' - - \ě 0.150
<br> ——._
<br> ““"—__ LEGENDA mvuumacrv I i.W-wnW-mmmm MWUAM ! m.?WmMW-nmmmmmm www:!aaMMunummwtm
<br> ! w-Eiwkmmm-m " ) mkmmAmM-wnmwwnwmg
<br> '" VWFÁl-MIWEMAWWVŠ
<br> Hmm“— OMAZAWWÉÍ
<br> mumAMsumumm-n E mmmmammumlm-mm Zdeněk Wadyka mmn.s54o,mos.zm
<br> E mmm1mnmm-mam E mmmxmmmmmmw-mm IČO-m
<br> lí.MWWMW,?
<br> _ mmwmm
<br> “ * SITUACE |
<br> LEGENDA mí.sm
<br> mynnvna
<br> Vedonl HN
<br> YDdeud
<br> kamlízfmn
<br> \— DOPW/r pz “_ PZ — —- "'D :: f _,\_ c __ + tiel „TV/90.14213 W,NA WWF,5731400147566 POZ 4 350% <.>
<br> ' _ STANOVENO má? damy/wm
<br>.<.> ZNAČKA.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> P DPIS
Přechodná úprava provozu Ke Splavu, Vikýřovice
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 105505/2020
<br> Naše sp.zn.: 55993/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 12.10.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX027NA17*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> S T A N O V E N Í M Í S T N Í Ú P R A V Y P R O V O Z U
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> od
<br> KARETA s.r.o <.>,IČO: 62360213,Krnovská 1877/51,792 01 Bruntál,kterou zastupuje SEKNE <,>
<br> spol.s.r.o <.>,IČO: 62363701,Hamerská 304/12,Holice,772 00 Olomouc
<br> (dále jen „žadatel“),ze dne 1.6.2020 a po předchozím projednání návrhu místní úpravy provozu
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR - DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích,a kladném stanovisku ze dne 8.6.2020 pod č.j.KRPM-57577-1/ČJ-
<br> 2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
místní úpravu provo...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz