« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Záměr stanovení místní úpravy provozu, přestupní terminál Šumperk

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

100 2 1 1 Situace pozemni komunikace 1
©
<br>,<.> koordinaci,<,> - optávku,SSZ op „né ze'w'lsu'ernre\Z\lf>“\Ě>lu\íi reauzovatvvhradne nap topa vozldla včetne \\ de rac Quan/on „,ro voz,_,<,> ovovalednos SSŽŠŠU vedlel en Ž án tzv.celogzmigilěkcí vyhOdmcullCl “ek n ' em ' ' dl aveny SP
<br>.\! nocmch ho„ (1 top VY - všechny sme
<br> \
<br> Vla (0,125)
<br> „%
<br> \na (0,125)
<br> ĚC 4a
<br> PG —» ODSTRANĚN
<br> SL El lNŠNVčLLSGO 2—3;
<br> 1% +— „ O_\ \1_\ ID
<br> lNšlNVčllSClO
<br> Investor: v.' MĚSTO ŠUMPERK Projektant nám.Míru 1 Až v % Ě87 01 Šumperk &% ÉĚRFÉZ : 00303461 Projekce / inženýring / stavby Zodp.projektant Ing.XXXXX XXXX „ Cekr CZ sro Ved.projektant Ing.XXXXX XXXX //„ Mazalova XX/X,XXX XX Šumperk Vypracoval Ing.Jaroslav HOVlTk A Í Tel'Čz7š3852g052347 Kreslil Ing.XXXXXXXX XXXXXX V" V email: cekr©cekrczeu Kraj: Olomoucký Kat.území: Šumperk Format 10A4 Název akce Měřítko D '( PŘESTUPNÍ TERMINÁL ŠUMPERK sílu;; XÉĚOZO S Zak.čTsIo 0809—19/4 Číslo výkresu Číslo paré SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 1
Záměr stanovení místní úpravy provozu, přestupní terminál Šumperk
Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc Č.j.: KUOK 109086/2020 V Olomouci dne 12.10.2020 Sp.Zn: KÚOK/108801/2020/ODSH-SH/7909 Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXX tel.: XXX XXX XXX Počet listů : X fax: 585 508 336 Počet příloh: 1 e-mail: l.pesout@olkraj.cz Počet listů/svazků příloh: 1 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA (NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY) ZÁMĚR NA STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“),jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) na základě žádosti společnosti PSN & DS a.s <.>,Hliníky 505/118,603 00 Brno - Pisárky,IČ: 043 77 036,zastoupené na základě plné moci ze dne 9.10.2020 společností CEKR CZ s.r.o <.>,Mazalova 57/2,787 01 Šumperk,IČ: 278 21 251,doručené dne 8.10.2020,podle § 77 odst.1 písm.b),ve spojení s § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a v souladu s § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),z v e ř e j ň u j e záměr na stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici č.I/11 v Šumperku na ul.Jesenická,spočívající ve vyznačení nové dopravní situace po vybudování přestupního terminálu,jak je uvedeno v přiložené situaci.Krajský úřad podle § 172 odst.1 správního řádu v y z ý v á dotčené osoby,aby k výše uvedenému návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho KUOK 109086/2020 - 2 - KÚOK/108801/2020/ODSH-SH/7909 zveřejnění.Zmeškání úkonu nelze prominout.O námitkách rozhoduje správní orgán,který opatření obecné povahy vydává.O d ů v o d n ě n í Krajský úřad,jakožto příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní úpravy provozu na silnicích I.třídy,na základě provádění...

Načteno

edesky.cz/d/4215343

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz