« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ
mim mnam“ Nummelin-cm ? srnwtclmvulmm _mmwm _Mwmvmmlcnm mwmmmmaaumum Ý NOVEZMCENI _mm'“mfm -mnvmamm _mmumamnn -mavmamau muk-isbvmmmn _mmuvnoam _mwvnumm mmvmlm—dm mnanmu-lm _muuvw
<br> _bv ŠUMPERK %
<br> B DSP+PDPS
<br> so.-a munwý mian s—rrsK.výstav-r smeru Bc.“
<br> DEJEDNATEL
<br> SPRÁVA SILNtc OLOMOUCKÉHO KRAJE ' „MVA „„no Lipenská 7531120,772 11 Olomouc n.<.> -.mn.<.>.<.>.<.>.<.> tel: 555 170 311.Íax: 585 311 115
<br> ZHOlOVIfEl
<br> HBH Projekt spal.; r.o.<.>,Hlavni inženýrprujehu: Ing.Iva Heilman EME H _ Pobočka Oiumuuc,<.>.<.>.<.>.<.> ZsFezniCni saw-m.772 na Olomouc " “$$: "'" lel 535423 351.lax- 555 423 359 “'"“ “""“ '" "" “""
<br> nun: uun unum" MCE
<br> IIIISBB16 RUDA NAD MORAVOU & » SOUHRNNÉ Řasení STAVBY
<br> SITUACE DZ - km (LOGO-0,340
g3331589
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 105157/2020
<br> Naše sp.zn.: 91465/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 12.10.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX027MUTS*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O Z N Á M E N Í O N Á V R H U O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> A V Ý Z V A K U P L A T N Ě N Í P Ř I P O M Í N E K A N Á M I T E K
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> ze dne 4.9.2020 od žadatele
<br> Olomoucký kraj,IČO: 60609460,Jeremenkova 1191/40a,779 00,Olomouc – Hodolany,kterou
<br> zastupuje Správa silnic Olomouckého kraje,příspěvková organizace,IČO: 70960399,Lipenská
<br> 753/120,772 11 Olomouc
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> v souladu s § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a § 172 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po
<br> předchozím projednání žádosti dle § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR – DI Šumperk,který dne 23.9.2020 vydal kladné stanovisko pod
<br> č.j.KRPM-102051-1/ČJ-2020-140906,zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy
<br> provozu v tomto rozsahu:
<br>
<br> místo úpravy: silnice III/36916 a přilehlé místn...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz