« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Územní rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

uzemni rozhodnuti 73356 2019
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Naše č.j.: MUSP 104964/2020
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 73356/2019 VYS/PAFE
<br>
<br> odbor výstavby
<br> *MUSPX027MKB8*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 09.10.2020
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm <.>
<br> e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
<br> stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
<br> "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 10.07.2019 podal
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická 874/8,405 02 Děčín 2 <,>
<br> který zastupuje ENPRO Energo s.r.o <.>,XXXXXXXXX XXXX,IČO XXXXXXXX,Sokolská XXX/XX,XXX XX
<br> Valašské Meziříčí 1
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
<br> úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br>
<br> přeložka podzemního vedení NNk
projekt pod názvem:
<br> "Šumperk - Gagarinova,p.č.941,MěÚ Šumperk,přeložka NNk"
<br> č.stavby EP-12-8003832
<br>
<br>
(dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.579/1 (ostatní plocha),parc.č.579/2 (ostatní plocha) <,>
<br> parc.č.579/6 (ostatní plocha),parc.č.579/18 (ostatní plocha),parc.č.941 (ostatní plocha) v
<br> katastrálním území Dolní Temenice <.>
<br>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> - Nová,trvalá stavba přeložky podzemního kabelového vedení NNk AYKY 3x240+120mm2 o
délce 89 m z důvodu plánované výstavby park...

Načteno

edesky.cz/d/4215336

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz