« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
STANOVENO urwréíub
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> '_——x—'.<.> '.<.> :.-==me "já.—=*
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> PODPIS
<br> 0 1-2 24 36 _ _ m
<br> © Seznam.cz,<.> as.<.> 2020 a další
<br> OÉÉĚG ĚĚĚĚČJŠ s
<br> ur \.\ <,>
<br> J“ ' \ * i),f_n“ ]“ ' JF ' _,U
<br> “L.-' -_ „ \.<.> mmruřad „ <.>
<br> STANOÉENQ“
<br>.- mmm
<br> “M&M.<.>.<.>.<.> * „AMA
<br> „_ „z _)
<br> ___-:::NN *_Zf" ' Lvi,- \:,<,>.'.:! J '.\.<.> - í.„: "! r “a.VMMESTSKY UŘAD i! _ “RM:—x_ágMPERK „fix ' :! ! 0 W „MM
<br> rooms
<br> Í :
<br> -A
<br>.STANOVENO
<br> “ 100 200 huggo/[QNGG ©3anam-.cz=á.s„2ozo ggšĚ! g__ _.DATUM.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> MĚSTSKÝ ÚŘAD
<br> ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> PODPIS
g3329844
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 104166/2020
<br> Naše sp.zn.: 91330/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 8.10.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX027LLXC*
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 3.9.2020 žádost od
<br>
<br> Obec Sobotín,IČO: 00303348,Sobotín 54,788 16 Petrov nad Desnou
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích (v místech
<br> křižovatek se silnicí I/11 a u mostů č.3c-M1 a 12c-M1) v k.ú.Sobotín,z důvodu omezení tonáže
<br> na uvedených mostech v termínu do 30.9.2021 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 19.9.2020 č.j.KRPM-97722-1/ČJ-2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu
<br> n...

Načteno

edesky.cz/d/4215332

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz