« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o zahájení stavebního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ozn o zah říz Kolařík st úpr bytové jednotky
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Naše č.j.: MUSP 102846/2020
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 86803/2020 VYS/JAHR
<br>
<br> odbor výstavby
<br> *MUSPX027K094*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 06.10.2020
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> XXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Čsl.armády 445/22,787 01 Šumperk 1
<br> (dále jen "stavebník") dne 24.08.2020 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br>
<br> stavební úpravy bytové jednotky č.2110/9 Březinova 10,787 01 Šumperk
<br> na pozemku st.p.326 v katastrálním území Dolní Temenice.Uvedeným dnem bylo zahájeno
<br> stavební řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - rozšíření dveřního otvoru mezi kuchyní a obývacím pokojem na nové rozměry š.1200 a v <.>
2050mm
<br> - bude zazděn dveřní otvor mezi předsíní a obývacím pokojem
<br>
Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm <.>
<br> e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle § 112 odst.1 stavebního
<br> zákona zahájení stavebního řízení,ve kterém podle § 112 odst.2 stavebního zákona upouští od
<br> ohledání na místě a ústního jednání.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a
<br> účastníci řízení své námitky,popřípadě důkazy do
<br> 10 dnů od doručení tohoto oznámení <.>
<br> K později uplatněným závazným stanoviskům,námitkám,popřípadě důkazům nebude
<br> přihlédnuto.Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby Městského
<br> úřadu Šumperk,úřední dny pondělí a středa 8:00 - 12:00,12:45 - 17:00,v ostatní dny po
<br> dohodě) <.>
<br>
<br> Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona,kterým se prokazatelně nedaří doručovat
...

Načteno

edesky.cz/d/4215327

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz