« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Ostatní majetkoprávní záměry

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č usn 2289 změná zveřejněného záměru prodeje p p č 589 15 v k ú Šumperk
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> ZMĚNIT ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE
<br>
Rada města ze dne 24.09.2020
<br> Číslo usnesení: 2289/20
<br> Předmět: pozemek parcela číslo 589/12 o výměře 215 m2,pozemku parcela číslo 589/13 o
<br> výměře 323 m2,části pozemku parcela číslo 589/15 o výměře cca 500 m2,části pozemku
<br> parcela číslo 589/3 o výměře cca 120 m2 a části pozemku parcela číslo 589/4 o výměře cca 600
<br> m2 vše v katastrálním území Šumperk,zveřejněného od 03.09.2020 do 19.09.2020,dle
<br> usnesení rady města č.2206/20 ze dne 27.08.2020 <.>
<br> Usnesením dojde ke změně:
<br> ▪ zveřejněné výměry u pozemku parcela číslo 589/15,kde místo cca 500 m2 bude nově
cca 770 m2 v katastrálním území Šumperk a pozemku parcela číslo 589/3,kde místo
<br> cca 120 m2 bude nově cca 130 m2 oba v katastrální území Šumperk
<br> ▪ doplnění závazku kupujícího,kterým se zaváže,že alej vysázená na předmětné části
pozemku parcela číslo 589/15 v katastrálním území Šumperk v počtu 15 stromů bude
<br> zachována,protože byla vysázena v rámci uložených náhradních výsadeb rozhodnutím
<br> orgánu ochrany přírody a tudíž jejich existence musí být zachována v dlouhodobé
<br> perspektivě min.30 let
<br> ▪ doplnění kupní ceny o hodnotu stromů,která bude stanovena odborným posudkem
<br>
SNÍMEK:
<br>
<br>
_________________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:dagmar.vernerova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.514 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 29.09.2020 do 14.10.2020
<br>
2020-09-29T11:45:18+0000
Not specified
č usn 2287 změna nájemní smlouvy
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> ZMĚNIT SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI
<br>
Rada města ze dne 24.09.2020
<br> Číslo usnesení: 2287/20
<br>
Předmět: smlouva o nájmu nemovitosti MP 60/2002/Pro/Ba ze dne 31.10.2002,ve znění
<br> dodatku č.1 ze dne 07.11.2012,uzavřenou mezi pronajímatelem městem Šumperkem,se
<br> sídlem nám.Míru 364/1,78701 Šumperk,IČO 00303461,a nájemkyní Ing.Markétou Vintrovou <,>
<br> bytem Reissova 1501/17,78701 Šumperk,jejímž předmětem je pronájem části pozemku
<br> parcela číslo 1998/1 o výměře 84 m2 v katastrální území Šumperk,pro účely zahrádkářského
<br> využití,za celkové roční nájemné 420,-- Kč,při sazbě nájmu 5,-- Kč/m2/rok <.>
<br> Změnou nájemní smlouvy dojde k úpravě účelu nájmu a výše ročního nájmu,z důvodu umístění
<br> legalizované stavby terasy na předmětu nájmu,přičemž nově bude předmět nájmu pronajatý pro
<br> účely: a) pozemek pro individuální využití – 57 m2,b) pozemek pod ostatní stavbou/terasa –27
<br> m2,za celkové roční nájemné 1.095,-- Kč,při zachování sazby nájmu pro účel: a) 5,--Kč/m2/rok a
<br> stanovení sazby pro účel b) 30,-- Kč/m2/rok <.>
<br> Účinnost změny dnem uzavření dodatku č.2 <.>
<br> Povinnost úhrady nové výše nájemného ode dne skutečného užívání pozemku ve změněném
<br> rozsahu,nejdéle však 3 léta zpětně <.>
<br> V ostatním se nájemní smlouva MP 60/2002/Pro/Ba nemění
<br>
Snímek:
<br>
_________________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:alena.pecinkova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.516 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 29.09.2020 do 14.10.2020
<br>
2020-09-29T11:45:04+0000
Not specified
č usn 2286 vypůjčka TJ Šumperk, z s
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> ZMĚNIT SMLOUVU O VÝPŮJČCE
Rada města ze dne 24.09.2020
<br> Číslo usnesení: 2286/20
<br>
Předmět: smlouva o výpůjčce sportovního areálu č.Obch 86/99/JG ze dne 28.02.2000 <,>
<br> ve znění pozdějších dodatků č.1 – 12,uzavřenou mezi půjčitelem městem Šumperk,IČO:
<br> 00303461,se sídlem Šumperk,nám.Míru 364/1,PSČ 787 01,a vypůjčitelem: TJ
<br> Šumperk,z.s <.>,IČO: 14617790,se sídlem Šumperk,Žerotínova 1691/55,PSČ 787 01 <,>
<br> na dobu určitou do 31.12.2033 <.>
<br>
<br> Změnou smlouvy o výpůjčce bude rozšířen předmět výpůjčky o tyto nemovitosti
<br> v katastrálním území Šumperk,obec Šumperk:
<br>
<br> - pozemek stavební parcela č.6241 zastavěná plocha a nádvoří,jehož součástí je
budova bez č.p./č.e.stavba občanského vybavení,a pozemek parcela č.1268/41
<br> ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha (or.přírodní fotbalové hřiště při ul <.>
<br> Žerotínově) <,>
<br>
<br> - pozemek stavební parcela č.5928 zastavěná plocha a nádvoří,jehož součástí je
budova bez č.p./č.e.stavba občanského vybavení (or.stavba dílny údržby kanoistů) <,>
<br> pozemek stavební parcela č.5929 zastavěná plocha a nádvoří,jehož součástí je
<br> budova bez č.p./č.e.stavba občanského vybavení (or.stavba plechového skladu
<br> lodí),pozemek stavební parcela č.5930 zastavěná plocha a nádvoří,jehož součástí
<br> je budova bez č.p./č.e.stavba občanského vybavení (or.stavba šaten a klubovny
<br> kanoistů),a pozemek parcela č.1357/4 trvalý travní porost (or.areál kanoistiky u
<br> řeky Desná) <.>
<br>
SNÍMEK:
<br>
<br>
<br>
<br>
Strana 2 k usnesení RM č.2286/20
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
_________________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXX,právní oddělení,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> ...
č usn 2256 změna pronájmu pozemků zahrádkářská kolonie TULINKA
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> ZMĚNIT NÁJEMNÍ SMLOUVU
<br>
Rada města ze dne 24.09.2020
<br> Číslo usnesení: 2256/20
<br>
Předmět: změnit nájemní smlouvu označenou jako MP/0002/2011/Vr ze dne 22.12.2011
<br> ve znění dodatku č.1 ze dne 21.12.2012,kterou byly pronajaty pozemky parcela číslo
<br> 2020/1 o výměře 6451 m2,parcela číslo 2020/2 o výměře 783 m2,pozemek stavební
<br> parcela číslo 5417 o výměře 16 m2,pozemek stavební parcela číslo 5419 o výměře 16
<br> m2,pozemek stavební parcela číslo 5420 o výměře 16 m2,pozemek stavební parcela
<br> číslo 5422 o výměře 16 m2,pozemek stavební parcela číslo 5424 o výměře 16 m2 <,>
<br> pozemek stavební parcela číslo 5643 o výměře 16 m2,pozemek stavební parcela číslo
<br> 5781 o výměře 16 m2 a pozemek stavební parcela číslo 5855 o výměře 26 m2 vše
<br> v katastrálním území Šumperk <.>
<br> Změnou dojde:
<br> ▪ k upřesnění předmětu pronájmu,kde nově bude parcela číslo 2020/1 o výměře
6431 m2,parcela číslo 2020/2 o výměře 772 m2,pozemek stavební parcela číslo
<br> 5417 o výměře 16 m2,pozemek stavební parcela číslo 5419 o výměře 16 m2 <,>
<br> pozemek stavební parcela číslo 5420 o výměře 16 m2,pozemek stavební parcela
<br> číslo 5421 o výměře 16 m2,pozemek stavební parcela číslo 5422 o výměře 16
<br> m2,pozemek stavební parcela číslo 5423 o výměře 16 m2,p.č.st.5424 o výměře
<br> 16 m2,p.č.st.5643 o výměře 16 m2,pozemek stavební parcela číslo.5781 o
<br> výměře 16 m2 a pozemek stavební parcela číslo 5855 o výměře 26 m2 vše
<br> v katastrálním území Šumperk.<,>
<br> ▪ k prodloužení sjednané doby pronájmu z data 31.12.2020 nově do 31.12.2030
▪ pronajímatel si vyhrazuje právo doplnit shora uvedené podmínky
<br>
<br> SNÍMEK:
<br>
_________________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX,refe...
č usn 2255 směny pozemků
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> SMĚNIT
Rada města ze dne 24.09.2020
<br> Číslo usnesení: 2255/20
<br>
Předmět: pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku,a to formou směnné
<br> smlouvy s finančním vyrovnáním:
<br>
▪ z vlastnictví města Šumperka,se sídlem nám.Míru 364/1,Šumperk,IČO 00303461 <,>
<br> bude převeden do vlastnictví LEZAPARI Development s.r.o.se sídlem Gen.Svobody
<br> 2866/1a,Šumperk pozemek parcela číslo 3297/1 o výměře 8 m2,pozemek parcela číslo
<br> 3297/5 o výměře 9 m2,část pozemku parcela číslo 765/2 o výměře cca 20 m2 a část
<br> pozemku parcela číslo 1782/4 o výměře cca 95 m2 vše v katastrálním území Šumperk <,>
<br> přičemž hodnota směňovaných pozemků je stanovena jako násobek výměry pozemků a
<br> finanční částky 800,-Kč/m2 a platná sazba DPH v případě zákonné povinnosti odvodu
<br> ▪ z vlastnictví LEZAPARI Development s.r.o <.>,se sídlem Gen.Svobody 2866/1a,Šumperk <,>
bude převeden do vlastnictví města Šumperka,se sídlem nám.Míru 364/1,Šumperk <,>
<br> IČO 00303461 pozemek parcela číslo 3297/6 o výměře 1 m2,pozemek parcela číslo
<br> 3297/7 o výměře 3 m2,část pozemku stavební parcela číslo 1782/2 o výměře cca 2 m2 a
<br> část pozemku parcela číslo 3196 o výměře cca 84 m2 vše v katastrálním území Šumperk <,>
<br> přičemž hodnota směňovaných pozemků je stanovena jako násobek výměry pozemku a
<br> finanční částky 300,-Kč/m2
<br> ▪ rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně dorovnán společností LEZAPARI
Development s.r.o.se sídlem Gen.Svobody 2866/1a,Šumperk,úhrada bude provedena
<br> do 30 dnů ode dne uzavření směnné smlouvy,před podáním návrhu na vklad
<br> vlastnického práva do katastru nemovitostí
<br> ▪ náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětných pozemků a správní
poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí LEZAPARI
<br> Development s.r.o <.>,se sídlem Gen.Svobody 2866/1a,Šumperk
<br> ▪ směna pozemků bude realizována po zrušení zapsaných věcných práv k pozemkům ve
vlast...

Načteno

edesky.cz/d/4167501

Meta

Prodej   Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz