« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Ostatní majetkoprávní záměry

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č usn 2289 změná zveřejněného záměru prodeje p p č 589 15 v k ú Šumperk
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> ZMĚNIT ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE
<br>
Rada města ze dne 24.09.2020
<br> Číslo usnesení: 2289/20
<br> Předmět: pozemek parcela číslo 589/12 o výměře 215 m2,pozemku parcela číslo 589/13 o
<br> výměře 323 m2,části pozemku parcela číslo 589/15 o výměře cca 500 m2,části pozemku
<br> parcela číslo 589/3 o výměře cca 120 m2 a části pozemku parcela číslo 589/4 o výměře cca 600
<br> m2 vše v katastrálním území Šumperk,zveřejněného od 03.09.2020 do 19.09.2020,dle
<br> usnesení rady města č.2206/20 ze dne 27.08.2020 <.>
<br> Usnesením dojde ke změně:
<br> ▪ zveřejněné výměry u pozemku parcela číslo 589/15,kde místo cca 500 m2 bude nově
cca 770 m2 v katastrálním území Šumperk a pozemku parcela číslo 589/3,kde místo
<br> cca 120 m2 bude nově cca 130 m2 oba v katastrální území Šumperk
<br> ▪ doplnění závazku kupujícího,kterým se zaváže,že alej vysázená na předmětné části
pozemku parcela číslo 589/15 v katastrálním území Šumperk v počtu 15 stromů bude
<br> zachována,protože byla vysázena v rámci uložených náhradních výsadeb rozhodnutím
<br> orgánu ochrany přírody a tudíž jejich existence musí být zachována v dlouhodobé
<br> perspektivě min.30 let
<br> ▪ doplnění kupní ceny o hodnotu stromů,která bude stanovena odborným posudkem
<br>
SNÍMEK:
<br>
<br>
_________________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:dagmar.vernerova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.514 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 29.09.2020 do 14.10.2020
<br>
2020-09-29T11:45:18+0000
Not specified
č usn 2287 změna nájemní smlouvy
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> ZMĚNIT SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI
<br>
Rada města ze dne 24.09.2020
<br> Číslo usnesení: 2287/20
<br>
Předmět: smlouva o nájmu nemovitosti MP 60/2002/Pro/Ba ze dne 31.10.2002,ve znění
<br> dodatku č.1 ze dne 07.11.2012,uzavřenou mezi pronajímatelem městem Šumperkem,se
<br> sídlem nám.Míru 364/1,78701 Šumperk,IČO 00303461,a nájemkyní Ing.Markétou Vintrovou <,>
<br> bytem Reissova 1501/17,78701 Šumperk,jejímž předmětem je pronájem části pozemku
<br> parcela číslo 1998/1 o výměře 84 m2 v katastrální území Šumperk,pro účely zahrádkářského
<br> využití,za celkové roční nájemné 420,-- Kč,při sazbě nájmu 5,-- Kč/m2/rok <.>
<br> Změnou nájemní smlouvy dojde k úpravě účelu nájmu a výše ročního nájmu,z důvodu umístění
<br> legalizované stavby terasy na předmětu nájmu,přičemž nově bude předmět nájmu pronajatý pro
<br> účely: a) pozemek pro individuální využití – 57 m2,b) pozemek pod ostatní stavbou/terasa –27
<br> m2,za celkové roční nájemné 1.095,-- Kč,při zachování sazby nájmu pro účel: a) 5,--Kč/m2/rok a
<br> stanovení sazby pro účel b) 30,-- Kč/m2/rok <.>
<br> Účinnost změny dnem uzavření dodatku č.2 <.>
<br> Povinnost úhrady nové výše nájemného ode dne skutečného užívání pozemku ve změněném
<br> rozsahu,nejdéle však 3 léta zpětně <.>
<br> V ostatním se nájemní smlouva MP 60/2002/Pro/Ba nemění
<br>
Snímek:
<br>
_________________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:alena.pecinkova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.516 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 29.09.2020 do 14.10.2020
<br>
2020-09-29T11:45:04+0000
Not specified
č usn 2286 vypůjčka TJ Šumperk, z s
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> ZMĚNIT SMLOUVU O VÝPŮJČCE
Rada města ze dne 24.09.2020
<br> Číslo usnesení: 2286/20
<br>
Předmět: smlouva o výpůjčce sportovního areálu č.Obch 86/99/JG ze dne 28.02.2000 <,>
<br> ve znění pozdějších dodatků č.1 – 12,uzavřenou mezi půjčitelem městem Šumperk,IČO:
<br> 00303461,se sídlem Šumperk,nám.Míru 364/1,PSČ 787 01,a vypůjčitelem: TJ
<br> Šumperk,z.s <.>,IČO: 14617790,se sídlem Šumperk,Žerotínova 1691/55,PSČ 787 01 <,>
<br> na dobu určitou do 31.12.2033 <.>
<br>
<br> Změnou smlouvy o výpůjčce bude rozšířen předmět výpůjčky o tyto nemovitosti
<br> v katastrálním území Šumperk,obec Šumperk:
<br>
<br> - pozemek stavební parcela č.6241 zastavěná plocha a nádvoří,jehož součástí je
budova bez č.p./č.e.stavba občanského vybavení,a pozemek parcela č.1268/41
<br> ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha (or.přírodní fotbalové hřiště při ul <.>
<br> Žerotínově) <,>
<br>
<br> - pozemek stavební parcela č.5928 zastavěná plocha a nádvoří,jehož součástí je
budova bez č.p./č.e.stavba občanského vybavení (or.stavba dílny údržby kanoistů) <,>
<br> pozemek stavební parcela č.5929 zastavěná plocha a nádvoří,jehož součástí je
<br> budova bez č.p./č.e.stavba občanského vybavení (or.stavba plechového skladu
<br> lodí),pozemek stavební parcela č.5930 zastavěná plocha a nádvoří,jehož součástí
<br> je budova bez č.p./č.e.stavba občanského vybavení (or.stavba šaten a klubovny
<br> kanoistů),a pozemek parcela č.1357/4 trvalý travní porost (or.areál kanoistiky u
<br> řeky Desná) <.>
<br>
SNÍMEK:
<br>
<br>
<br>
<br>
Strana 2 k usnesení RM č.2286/20
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
_________________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXX,právní oddělení,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> ...
č usn 2256 změna pronájmu pozemků zahrádkářská kolonie TULINKA
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> ZMĚNIT NÁJEMNÍ SMLOUVU
<br>
Rada města ze dne 24.09.2020
<br> Číslo usnesení: 2256/20
<br>
Předmět: změnit nájemní smlouvu označenou jako MP/0002/2011/Vr ze dne 22.12.2011
<br> ve znění dodatku č.1 ze dne 21.12.2012,kterou byly pronajaty pozemky parcela číslo
<br> 2020/1 o výměře 6451 m2,parcela číslo 2020/2 o výměře 783 m2,pozemek stavební
<br> parcela číslo 5417 o výměře 16 m2,pozemek stavební parcela číslo 5419 o výměře 16
<br> m2,pozemek stavební parcela číslo 5420 o výměře 16 m2,pozemek stavební parcela
<br> číslo 5422 o výměře 16 m2,pozemek stavební parcela číslo 5424 o výměře 16 m2 <,>
<br> pozemek stavební parcela číslo 5643 o výměře 16 m2,pozemek stavební parcela číslo
<br> 5781 o výměře 16 m2 a pozemek stavební parcela číslo 5855 o výměře 26 m2 vše
<br> v katastrálním území Šumperk <.>
<br> Změnou dojde:
<br> ▪ k upřesnění předmětu pronájmu,kde nově bude parcela číslo 2020/1 o výměře
6431 m2,parcela číslo 2020/2 o výměře 772 m2,pozemek stavební parcela číslo
<br> 5417 o výměře 16 m2,pozemek stavební parcela číslo 5419 o výměře 16 m2 <,>
<br> pozemek stavební parcela číslo 5420 o výměře 16 m2,pozemek stavební parcela
<br> číslo 5421 o výměře 16 m2,pozemek stavební parcela číslo 5422 o výměře 16
<br> m2,pozemek stavební parcela číslo 5423 o výměře 16 m2,p.č.st.5424 o výměře
<br> 16 m2,p.č.st.5643 o výměře 16 m2,pozemek stavební parcela číslo.5781 o
<br> výměře 16 m2 a pozemek stavební parcela číslo 5855 o výměře 26 m2 vše
<br> v katastrálním území Šumperk.<,>
<br> ▪ k prodloužení sjednané doby pronájmu z data 31.12.2020 nově do 31.12.2030
▪ pronajímatel si vyhrazuje právo doplnit shora uvedené podmínky
<br>
<br> SNÍMEK:
<br>
_________________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX,refe...
č usn 2255 směny pozemků
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> SMĚNIT
Rada města ze dne 24.09.2020
<br> Číslo usnesení: 2255/20
<br>
Předmět: pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku,a to formou směnné
<br> smlouvy s finančním vyrovnáním:
<br>
▪ z vlastnictví města Šumperka,se sídlem nám.Míru 364/1,Šumperk,IČO 00303461 <,>
<br> bude převeden do vlastnictví LEZAPARI Development s.r.o.se sídlem Gen.Svobody
<br> 2866/1a,Šumperk pozemek parcela číslo 3297/1 o výměře 8 m2,pozemek parcela číslo
<br> 3297/5 o výměře 9 m2,část pozemku parcela číslo 765/2 o výměře cca 20 m2 a část
<br> pozemku parcela číslo 1782/4 o výměře cca 95 m2 vše v katastrálním území Šumperk <,>
<br> přičemž hodnota směňovaných pozemků je stanovena jako násobek výměry pozemků a
<br> finanční částky 800,-Kč/m2 a platná sazba DPH v případě zákonné povinnosti odvodu
<br> ▪ z vlastnictví LEZAPARI Development s.r.o <.>,se sídlem Gen.Svobody 2866/1a,Šumperk <,>
bude převeden do vlastnictví města Šumperka,se sídlem nám.Míru 364/1,Šumperk <,>
<br> IČO 00303461 pozemek parcela číslo 3297/6 o výměře 1 m2,pozemek parcela číslo
<br> 3297/7 o výměře 3 m2,část pozemku stavební parcela číslo 1782/2 o výměře cca 2 m2 a
<br> část pozemku parcela číslo 3196 o výměře cca 84 m2 vše v katastrálním území Šumperk <,>
<br> přičemž hodnota směňovaných pozemků je stanovena jako násobek výměry pozemku a
<br> finanční částky 300,-Kč/m2
<br> ▪ rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně dorovnán společností LEZAPARI
Development s.r.o.se sídlem Gen.Svobody 2866/1a,Šumperk,úhrada bude provedena
<br> do 30 dnů ode dne uzavření směnné smlouvy,před podáním návrhu na vklad
<br> vlastnického práva do katastru nemovitostí
<br> ▪ náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětných pozemků a správní
poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí LEZAPARI
<br> Development s.r.o <.>,se sídlem Gen.Svobody 2866/1a,Šumperk
<br> ▪ směna pozemků bude realizována po zrušení zapsaných věcných práv k pozemkům ve
vlast...

Načteno

edesky.cz/d/4167501

Meta

Prodej   Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 12. 2020
01. 12. 2020
01. 12. 2020
01. 12. 2020
01. 12. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz