« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stanovisko PČR (PODMÍNKY)
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
<br> PCR14ETRPO52889647
<br>
<br> územní odbor Šumperk
dopravní inspektorát
787 90 Š u m p e r k
<br>
<br>
<br>
<br> Havlíčkova 8
787 90 Šumperk
<br>
Tel.: +420 974 779 258
Fax: +420 974 779 929
Email: su.di.ding@pcr.cz
<br> Č.j.KRPM-98203-1/ČJ-2020-140906
Šumperk 17.září 2020
<br>
Počet listů: 1
Přílohy: 2/2
<br> Městský úřad Šumperk
Odbor dopravy
Jesenická 31
787 01 ŠUMPERK
<br> k Vašemu č.j.MUSP 92922/2020
<br> CELOROČNÍ HAVÁRIE PLYNOVODU NA MK,VPUK A NA SIL.II.A III.TŘÍD V ORP
ŠUMPERK – KAVOPLYN)– STANOVISKO DI PČR ŠUMPERK K DODATEČNÉMU POVOLENÍ
ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ A PŘECHODNÉ ÚPRAVĚ PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH VE SPRÁVNÍM OBVODU MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠUMPERK
<br> Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje,územní odbor Šumperk,dopravní
inspektorát v Šumperku,vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích dle ust.§ 1 zákona č.12/1997 Sb <.>,o bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích,na základě vaší žádosti ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích v úplném znění a zákona 13/1997 Sb.o pozemních
komunikacích <,>
S O U H L A S Í
s předloženým návrhem přenosného dopravního značení pro dodatečné povolení zvláštního užívání
pozemních komunikací při haváriích plynovodu,dle schémat z TP 66 viz.příloha žádosti na komunikacích
sil.II <.>,III.tříd a MK okresu Šumperk pro období do 31.8.2021 při splnění následujících podmínek:
<br> 1) Přenosné dopravní značení bude umisťováno přesně dle přiložených schémat Technických podmínek 66 <.>
2) Policie ČR,ÚO Šumperk,DING bude vyrozuměna MěÚ Šumperk při každém omezení formou
elektronické pošty,e-mail: su.di.ding@pcr.cz,datovou poštou : 6jwhpv6,nebo telefonicky na tel.974 779
258 s uvedením přesné polohy pracovního místa,rozsahu omezení provozu,požitého schémata přechodné
úpravy provozu a předpokládaného trvá...
schémata DZ (stanoveno)
5/1,8/2,8/3,8/4,B/5.1,B/5.2,5/7,3/8,B/l4.2.B/l4.3,8/16,3/17,B/18.8/19,8/20,5/24,B/25.1,C/l,C/2,0/3.C/4,C/G,C/lOC.C/11,0/12,0/13
<br> STANOVENO HUŠ'Í.ÍČ.$Í'Ě€Ě.Á%€%F?
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBORVDOPRAVY
<br> PÚDPÍS /
<br>.<.>
<br> r&ešf' '-
<br>.Hať-“.a WAL
<br> „.-„.-,|.“.1.- d'“ '"“ “J,-i
<br> STA N
<br> SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST V OBCI
<br> 09 ano _
<br> (JUICING
<br> (Ý ÚŘAD !PERK DOPRAVY
<br> DPIS
<br> MHW
<br> min.5.5 (vyjímečně 5,0 rn) m N *N m m
<br> „i
<br> \\“ <.>
<br> ZM
<br> 1)
<br> “\\\l
<br> cca 50
<br> Schéma Bl1
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatíže- nim <.>
<br> příčná uzávěra jednostrannými směrovacfmí deskami odstup podélné 1-2m
<br> příčně 0.6-1m
<br> podélná uzávěra obcustrannými směrovacimi deskami odstup max.10m
<br> příčná uzávěra jednostrannými smérovacímí deskami odstup podéfně 1-2m
<br> příčné 0.6-1m
<br> výsžražná svéha typu 1 na každé směrovací desce
<br> 1) užr'tr' dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů,chodníků nebo stezek pro cyklisty podle schémat 8/16 až 3/20
<br> vzdálenosti v metrech
<br> 40
<br> SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍSTV OBCI
<br> Schéma BI2 Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatíže- ním.Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh.og eco _ civ tfii :; *? mí ít „ Šel O příčná uzávěra zábranou ? *r minimálně 3 výstražná světla typu 1 podélná uzávěra oboustrannymí směrovacími o deskami “_ 2 odstup max.10m x ),i; ““ 3.E.? podélná uzávěra zábradlím na straně chodníku/ *? stezky pro cyklisty STANOVENO 9834 Gí/ zeze j.;.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.64b 3 AJNAČKA „ :) příčná uzávěra záhranou 723 _62 „ (u) u 22 minimálně 3 výstražná světla typu 1 DATU M MESTSKY URAD ŠUMPERK 1) může být ve výjimečných případech menší ODB )R DOPRAVY ("Z“-““z" PO D P 1 S * 2) užití dopravních značek'a dopravních zaříze- ní v...
stanovení
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 98169/2020
<br> Naše sp.zn.: 90387/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 23.9.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX027E3US*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 2.9.2020 žádost od
<br>
<br> KAVOPLYN s.r.o <.>,IČO: 27794946,1.máje 4,789 69 Postřelmov
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třid,na místních
<br> komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích ležících v katastrálním území
<br> měst Šumperk,Hanušovice,a obcí Ruda nad Moravou,Olšany,Loučná nad Desnou,Petrov nad
<br> Desnou,Sobotín,Velké Losiny,Vikýřovice,Dolní Studénky,Bludov,Rapotín,Libina,Bohdíkov <,>
<br> Bohutín,a Jindřichov,z důvodu osazení přechodného dopravního značení při odstraňování havárií
<br> plynovodů v termínu do 31.8.2021 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 17.9.2020 č.j.KRPM-98203-1/ČJ-2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu...

Načteno

edesky.cz/d/4166708

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz