« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

121743 2019 situace
LEGEND :atastrálníhranioe
<br> „Mranioe parcel investora ( =stavební pozemek <,>
<br> „< oplocení mimo uliční část),“ oplocení— kovové stojky s drátěným pletivem,podhrabové desky oplocení v uliční čáře- H1;6m stejné + vstupní branka
<br> a vjezdová brána zapuštěné více do pozemku
<br> stávající asfaltová komunikace
<br> pňpojeni na komunikaci— dlážděná plocha- betonová dlažba s obrubníky.spádováno do zeleně
<br> _ i,* *" (- stávajicí vodovod obce \ — —< — navrhovaná přípojka vodovodni -JIŽ Povou-zno
<br> * * A stávající nadzemní vedení NN- ČEZ
<br> „ __ _ mnavrhovaná přípojka NN- JIŽ POVOLENO CESKříň NN- SS 100 + RE
<br> — — nový rozvod NN do garáže- CYKY 5x4
<br> \.\ \ “\,>
<br> ( “ _ — avrhovaná dešť.kanal a nádoba na dešťovou vodu- “ ***-'; £ Gílz POVOLENO ? 7 >; © —( —navrhovaná splaškov.kan.a navrhovaná ČOV— JlZ „ POVOLENO 41154 metalický kabel CETlN D—Wávrh- pňpojení sděl.kabel-2 páry (kabel _ “b _ "TCEPKPFLE BXNO,4 ukončený přímo v objektu v rozvaděči MRKí O)._ ; dřevěná terasa u domu _; f \ —.plochy zpevnene— dlazba betonove ve stěrkovem lom,\.\SO (iz—zahradni Sklad či; ve spádu do zatravněni 21,8m2 dílu \ ' \ \ [ <.>
<br> výškové kóty stávající
<br>.v A ".“\" :.' ; __ "_4 Mawe kóty upraveného terénu / má? ) ' _
<br> „uo lí _ - _ <.>,*.— „ *.J É.<.> : ; <.>,<.> ;.<.> : V A.| “\ __4 __ _—______ _ \' 'A il.-'.<.> „;),-_ 455.1 __ _ _ _ _._ _ __ _ ' SO 03-sklad kol o.<.> v,(\ _ _ __; 1128/1E _ - _ _ „\ ___“ HJ.i.<.> _ * „___ II \.|_ : __ Q ; -— 1 145/3 E'r 51“.<.>.<.>.<.> u “,<.> " “ 4" ÚT: zatravněnl Jiřina _ \ o __ ' ——-— —a,250=413,ao.n.m “' ' “í ' _ íf' pvcomqu | I | | | i I I ' ' 80 (MA-venkovní sezení 40,sz _“ » _ ' "?— _ _ __ „ \\ VSAKOVAC \ “ (:“-1,041? 41 u \ hl.5m 5.\.\“? „.<.> L| “741 411,43 /-\ napojení na stávající sděl.kabel dopomka/výumíabjektsa CETIN,2 páry (kabel zpěpiou klapkou TCEPKPFLE 3XNO,4 ukončený
<br> přímo v objektu v rozvaděči),pokládka samostatné chráničky pro tel.kabe| Kopoňex o pr.90 mm s protahovacím drátem
<br> %poloha oplocení...
121743 2019 navrh vyroku UR
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Naše č.j.: MUSP 91543/2020
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 121743/2019 VYS/PAFE
<br>
<br> odbor výstavby
<br> *MUSPX027542Q*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 23.09.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> INFORMACE
<br> O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
<br>
<br>
MUDr.XXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Bratrušov 219,787 01 Šumperk 1 <,>
<br> Mgr.XXXXXX XXXX,nar.XX.XX.XXXX,Bratrušov 219,787 01 Šumperk 1 <,>
<br> kterého zastupuje Ing.arch.XXXX XXXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,nar.XX.XX.1976,Anglická 3207/17 <,>
<br> 787 01 Šumperk 1
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 25.11.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí ve
<br> zjednodušeném územním řízení o umístění stavby.Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené
<br> územní řízení <.>
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm <.>
<br> e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),zveřejňuje podle § 95 odst.3 stavebního zákona
<br> návrh výroku územního rozhodnutí.V souladu s § 95 odst.5 stavebního zákona mohou proti
<br> návrhu podat účastníci písemně námitky a dotčené orgány výhrady ve lhůtě
<br> 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce <.>
<br> K námitkám účastníků,kteří souhlasili s navrhovaným záměrem,se nepřihlíží,pokud se
<br> nezměnily podklady pro jejich souhlas.Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí
<br> (odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,úřední dny pondělí a středa 8:00 - 12:00,12:45 -
<br> 17:00,v ostatní dny po dohodě) <.>
<br> Žadatel podle § 95 odst.4 stavebního zákona zajistí,aby informace o návrhu výroku rozhodnutí <,>
<br> včetně grafického vyjádření záměru,byla bezodkladně poté,co jej obdrží,v...

Načteno

edesky.cz/d/4166707

Meta

Stavební informace   Stavební informace   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
30. 11. 2020
27. 11. 2020
27. 11. 2020
27. 11. 2020
26. 11. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz