« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Územní rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚR ČEZ stížnost 11115 2020 koordinační situační výkres C 3 č 5
B.<.> -*?,- ' : fl ff 4-.<.> i ;; f f!,z! i *,!,<,> f,<.>.' J' 4" I' 1“,f' : f,' ! j :“ ' f.' f /.j „? „f,".?,fl _;,: *.f." ",<.> - f,„ : _/ l/x,<.> :,z,<,> /.',z,' : f,<.> /.' /,„"./ ];.le.\.f/ \\ [) ! \ \\ (,„/,\ \\ / \ \ \ \ (' \ "$% „ „.\.\\.\ “\ 964 č.p.Sč OBE) - RE.'\,\ 553 \ \
<br> f “ k +.? \_\\\ $(“ Q <.>
<br> nm:: 161 l l : : f " ' I v? a 70,Q 1955) ) „F.9 b
<br> 982/2
<br> & 9.1: "vysál :
<br> “© 4 143-sz BS-SNBZ *: - /
<br> l'\ z „.<.> 980W \
<br> BHO:?
<br> 2|T=8P132,; ),/.<,>
<br> \ \f' ; o,<.> '.".<.> / 5.13 _/' /,/Q01 _/ „ ' / Ř/ / 1 / / ?> 7 " " (- w / \ / / J-JZ,! '\_ '$) !,<.> „"; / SV 100 f / ' g,zpavn
<br> \
<br> 1344! |
<br> d Da ou Vulomosešk
<br> m
<br> rozhraní ploch (hrana komunikace.vjezdy)
<br> opíocení
<br> — — — - dos.nadzemní vodiče WN — — — - dos.nadzemnívodiče VN — — — - dos.nadzemní vodiče NN dos.zemní kabeiy NN
<br> © dos.železobeíonové stožáry.— dos.sířešníkyíkonzoíy [:] dos.píípojkové skříně
<br>,' \ nová jednosloupová trafostanice.! s vyznačením ochr.pásma 0 \.- poíoměru 7 m
<br> _ _ - nové nadzemní vodiče VN
<br> ochranné pásmo nadz.vedeníVN (? rn na každou stranu vedení)
<br> _ nové zemní kabely NN III nové přípojkové skříně \: pilíři - - - nadzemní vodiče NN - obnova v dos.trase O žeíezobotonové stožáry — obnova v dos.umístění [:] přípojkové skříně - obnova v dos.umístění vodovod ŠPVS kanalizace ŠPVS ----------- nadz.veden! CETIN podz.kabely CETIN plynovod GasNet vč.ochr.pásma
<br> „& »„_\%,$ - „ 0% 443% Kiba,\ '$) <.>
<br> GB 5
<br> \) <\ Gao \ \ \\ x 13552 „\ \/.<.>,;." %„ \ © % \ 3015?sz _ <.>,ŠŠŠ“ %;,_ Zapnu \W usvzs 31% \ \? aš ' \ 39,8 * \ \ \ *.\ %? * \__ \\ „\ ČA 15.3 1 č.2 í
<br>.ro)
<br> TF
<br> Měsšskýsní ;" “Praze <.>
<br> „mnm 99 Pmžm m
<br> (442413313,4-5 (JW Bd \: \\lrlžkji (HÚL <.>
<br> U_n
<br> Měřítko: Odp.proj-Imm: Kořenek M.KNlílí: Kořenek M Výkrul E.: Vňllkšů._ 1:500 Zpracoval: Kofenek M.unum: duben 2019 w ( \ formát A3 |.- m.<.> : "“mr ČEZ Distribuce,a.s.' č 19221K
<br> Poóemícká 341Dí1a
<br> |E-12-80...
ÚR ČEZ stížnost 11115 2020 koordinační situační výkres C 3 č 3
LEGENDA:
<br> rozhraní ploch (hrane komunikace,vjezdy) oplocení —— — — * dos.nadzemní vodiče WN — — „„ - des.nadzemní vodlče VN - — — * das.nadzemní vodiče NN dos.zemní kabely NN O dos.železobetonové stožáry.— dos.střešn lky/konzoly C] dos.pfípoikové skříně —- nové zemní kabely NN D nové přípojkove skříně v pilíři _ nové rozpojovací skříně v plllřl — -- — nadzemní vodiče NN - obnova v dos.trase O železobetonové stožáry — obnova v dos.umístění C] přípojkové skříně - obnova v dos.umístění — vodovod ŠPVS — kanalizace ŠPVS ----------- nadz.vedení CE'HN ——- podz.kabely CETíN plynovod GasNel vč.ochr.pásma
<br> \ „o
<br> ElŠJŠ'
<br> č.p.62
<br> o.onvam 4 m “\,<.> - \.<.> „i * \\ \ x/ „ *-\_ -\__ ars- s a mil na
<br> s“gyra %
<br> !."0 IN Og R1 “_
<br> „\
<br> sein-“I
<br> po,„_ €“ „_ 672.<,>
<br> 150
<br> omg č.p.150
<br> ŠP 1%?
<br> Počemloká 3410/1! 108 00 Praha 10
<br> tel.: 725 653 890
<br> o _ “\ nwm,<.> “ \\ <.>,\\ \./I \\\I „\ \\ \\ „\ \ '.4/Í4'/- \\ '/,<,> \.\\ 7.-// \ „ <.>,\__ '/ „\ \ /,/ \“ '/ \\ //.' /"- g.„ f č.5 „\ č.4 \ \\ č.2 —„ č.1 _ „ ;- “mian Počernic & ic.— 100 99tha Šírl-] \ _ gigs T.<.> —'.- 4420 rv 4490: /_ nk? ::.-| [ ngi.od V \lílžlinť—ÍE.-/ mmm odpprnjikum'v Kořenek M.Knllll: Kořenek M.vým-a.: vní-Ffi; | '.<.> „,1.500 Zpracoval.Kořenek M."""““ duben 2019 m formátA3 :.<.> : Inventor ČEZ Distribuce.a.s.IZ“ "; 1922“ „„z _ Akce: 7.\ zi IM ““““—"“““";Eižiříššišm'“'č'“'%S'V'“"“
<br> Koordlnační situační výkres
<br> ?f: <.>,<.> '
ÚR ČEZ stížnost 11115 2020 koordinační situační výkres C 3 č 2
\ \ \ -\ : \\,\ _ „a „gr,\\ \UíJl č.p-61.č.p.220 a mm &" " V.(: ' f \G \\ “\ *Šaťdla LX.<.> _- f: \\; 'n.<.>._.\' _.„ * gitaů—I :.\ 3 " \ ***—(Ug.„ ll \ " n- \ ::" 'f „ : „_ \ -.<.> __ 1334,<.>.\ „5 3: \ —-.„ mawa * to 13.X_X \;,' \\ 9.0 mm) lu; ' !| \ "2 ': č
<br> “l ElUs'í
<br>._ _ wá R12l-8lí'tíu- _ _Ašsymi.<.> -.<.> - - * 94; __.as * - m ' '.ve“ \ „.<.> „:|-1.5.4
<br> '-c| |:f |“ 194 č.p.1i1
<br> tší-;? RE č.p.59
<br> 5118
<br> %.HDP č.p.ss
<br> 53.222 - \ o; —.w - =.: +,— 4 \\9 *.- %\- \ 32133 ]„ +a' " -.*.'
<br> ' „s ? “reg “lm-55100
<br> lňhů
<br> € a
<br> „34:2
<br> GbE- <,>
<br> LEGENDA:
<br> rozhraní ploch (hrana komunikace.vjezdy)
<br> oplocení » — _ * dos.nadzemní vodiče WN _ *— — - dos.nadzemní vodlče VN
<br> * _ — - dne.nedzemnívodlbe NN dos.zemní kabely NN
<br> O dos.železobetonové stožáry.——- dos.střešnlkyikonzoly
<br> III dos.přlpojkové skříně
<br> vzrostlé stromy s vyznačením průměru koruny
<br> —— nové zemní kabely NN [:] nové přípojkové skříně v pllll'l _ nové rozpojovaci skříně v pllítl — - - nadzemní vodiče NN - obnova v dos.trase
<br> O železobetonové stožáry — obnova v dos.umístění [:l přípojkové skříně — obnova v dos.umístění vodovod ŠPVS —-—- kenalizace ŠPVS
<br> - nadz.vedení CETIN —- podz.kabely CETlN —--—— plynovod GasNetvč.ochr.pásma
<br> cm.-
<br> a.<.>.— <.>
<br> l'očfernc: amino Stallman lít
<br> Eg? "'= Muff—.a 4,_ -- -.? Jil! “*“-“ ' Pwí' nfl' twin-arma mmm: odp.pro]oktant: Kořenek M.Krulil: Kořenek M.vytane.: Mikš? 1.500 Zpracoval: Kořenek M.Datum: duben 2019 C.3 6.2 LJ ** formát A3 | to: m.č.: "V" ' ČEZ Dlsíribuce.a.s.192er
<br> lutnutnnz'r'ínr'
<br> Počemlcká 341mm
<br> |E-12-8007008
<br> Akce: & Stížnost- Petrov níD.- nad přejezdem.d.č.59.„VN,NN
<br> 108 00 Praha 10 tel.: 725 653 890
<br> Koordinační situační výkres
ÚR ČEZ stížnost 11115 2020 koordinační situační výkres C 3 č 1
č.2
<br> \ 10GB _ _ xv ' "f“ 'i'-» ix * „47 ear - - \\ / xs,!.' LEGENDA: lil \ f \\3 AŠ,/' \\ ' \ \ \ \ \- \,7 ": ! \\ 4/l / l__ \—\:\__ÚÝ\9/Ý \; %! \bbťšž// '“ _ ( rozhrani ploch (hrana komunikace,vjezdy) l l/ \?,f “\ „J „! “\“—\ \\,<.> oplocení l * “\\/*.f * x „.<.> * “\ / _/ ',- ___,- — — - dos.nadzemní vodiče WN \ \\ / /' \ ' - — -— - dos.nadzemní vodiče VN \ \,\ 4 „.\,' /.os.eezo e onov & o ry,\ „ \ \ ' © d ž ! b t e t žá \ \ V \ “\ *" _ vzrostlé stromy s vyznačením průměru _ ___G \\ \ > // koruny [ \.' __ __ * 1 \\ _ \\ ; | nová kiosková trafostanice \ lin-58 » \\.f'“ \ \ „„ _ _ _| s vyznačením ochr.pásma 2 m \EE <.>,» \ \ \\ -—-—-- nové zemní kabely VN \\ \\ \ MB,? „ / _ * : : : ochranné pásmo kab.vedeanN \,») \\ L _/' ' / (1 m na každou stranu vedení) \,' / \\ „VM ' /' F nový úsekový odplnač na stožáru __ _,'\'"' _ __„4 nové zemní kabely NN "" " |: nové přípojkové skříně v pilíři./' / vodovod ŠPVS * / / „oďr-/ kanalizace ŠFVS Í; - nadz.vedení cenu _ * _ podz.kabely cenu \ „z ' plynovod GasNet vč.ochn pásma _./ / V\__ // /).-/.O O ' Q:" " » 001009 osteo—.*'o'o'o' \ \ ":'o'o'c' \ „000.450 0 Qůí/O'Č'OK \ “'a-'o'o'o'o'o's —_„ bagy,—.g,O 00 O 0 O 00 ©,' \ f wooooon ?> o 1311 _,„QQQQQQQOQQOQQOQ nič /,* O 00 O.00 O,/ \ * \'o'o'o'o'o'ů,<,> : \'o'o'o'ů',<,> ! \._._ <.>,<,> \,Já)./ x :“ __.' :Šc,\\ __ 534_0190 __ \,z,“ “str - = * \.<.> <.>,“ " 15%" / * /.),<,> ],' \ ti) /,<,> \ us_su„zaz,<,> _ Zapnuto / / \ “*ng Flo GB R N,“% _,* \ \ „,\ i; *“ —- __ ! mta kN.i: na./“\ A? “* — - :“ \t'- J/ \ “Č.\ * * _; 2! 99.53,Ý \ / xi „_7 H,/ \ __ k \ \,<,> „-.<.>,<.>,„f ' * š -.si?-g:-.\ ! -_ _.“._ \.! D !.-_ _._.r,<.> \,<.>.p _ BT|| \ _- “*“ !,' „,fa- _\__ _ámmn „m m _,f.? i ]! hhh _ “ » 424211? 77 ! 44 um <.>,\ r __13 r' / Msk?.W: 1%! \.: Těhžka [„Ř'f: %“ f “' \ "1:- __ / \\,\ __f __xf Č 5 "“M“-01 Odp.pral-kiam: Kořenek M.Kmslil: Kořen ek M.Výhrou č.: MFQ“ - __ l.: : : f \5 \ : 4 č 4 ' 1 500 “""““ XXXXX M,“"*"" duben XXXX W _ : ' formát A3 |.: m.a.: ' \ -,i Č 3.“"" “' ČEZ Dist...
ÚR ČEZ stížnost 1115 2020 rozhodnutí
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br>
Naše č.j.: MUSP 93997/2020
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 11115/2020 VYS/HEUR
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX0278IWR*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 10.09.2020
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
Výroková část:
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm <.>
<br> e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
<br> stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
<br> "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 24.01.2020 podala
<br>
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická 874/8,405 02 Děčín 2 <,>
<br> kterého zastupuje ENERGOROZVODY s.r.o <.>,IČO 25368745,Počernická 3410/1a,108 00 Praha
<br> 108 <,>
<br> pověřen k jednání je XXXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Horní Hoštice 83,790 70 Javorník u
<br> Jeseníku
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
<br> úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> kioskové trafostanice,jednosloupové trafostanice,nadzemního a
<br> zemního kabelového vedení VN,zemního vedení NN,a hlavního
<br> domovního vedení NN
dokumentace pod názvem:
<br> "Stížnost-Petrov N/D.-nad přejezdem,d.č.59,TS,VN,NN IE-12-
<br> 8007008"
<br>
(dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.642/4 (ostatní plocha),parc.č.642/5 (ostatní plocha) <,>
<br> parc.č.644 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.645 (zahrada),parc.č.647 (zahrada),parc.č <.>
<br> 652 (zahrada),pa...

Načteno

edesky.cz/d/4138559

Meta

Stavby   Stavební informace   Stavební informace   Stavby   Stavební informace   Stavby   Stavby   Stavební informace   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz