« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Prodej majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2241 20 prodej domu
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRODAT
<br>
nemovitou věc - pozemek stavební parcela číslo 21,jehož součástí je budova s číslem popisným
<br> 94 v obci a katastrálním území Šumperk (or.ozn.nám.Míru 20),včetně příslušenství <,>
<br> sestávajícího z vedlejších staveb a venkovních úprav,za níže uvedených podmínek <.>
<br> Pro dům na ulici nám.Míru 20 v Šumperku byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy <,>
<br> budova patří do energetické třídy E,měrná roční spotřeba energie je 190,4 MWh/rok) <.>
<br> ▪ kupní cena: min.ve výši 7.500.000,- Kč XXXX XXXX obvyklá stanovená znaleckým
posudkem
<br> ▪ kupující bere na vědomí,že převáděné nemovité věci jsou nemovitou kulturní památkou
▪ povinnost uhradit kupní cenu do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním
<br> návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí.Kupující uhradí správní poplatek za zápis
<br> vlastnického práva do katastru nemovitostí
<br> ▪ město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení kupní
ceny v dohodnutém termínu
<br> ▪ písemné žádosti o koupi nemovitých věcí budou zájemci zasílány na adresu Městský úřad
Šumperk,Odbor majetkoprávní,nám.Míru 364/1,78701 Šumperk,nejpozději do 13.00
<br> hod.dne 16.10.2020,na obálce bude uvedeno „Prodej domu nám.Míru 20
<br> v Šumperku“.Žádosti doručené po tomto termínu nebudou přijaty a budou zájemcům
<br> vráceny <.>
<br> ▪ v případě obdržení více žádostí o koupi nemovitostí bude kupující vybrán ve výběrovém
řízení,kterého se zúčastní zájemci o koupi,kteří podali ve stanovené lhůtě žádost o koupi
<br> s tím,že kupujícím bude ten,kdo nabídne nejvyšší kupní cenu.Vyvolávací cena přitom
<br> XXXX XXXX uvedená ve zveřejnění <.>
<br> ▪ zájemci,kteří podají ve shora uvedené lhůtě žádost o koupi nemovitých věcí,budou
následně informováni městem Šumperk o termínu a místě konání výběrového řízení a
<br> dále budou povinni před konáním výběrového řízení složit na účet města kauci ve výši
<br> 100.000,- Kč,která bude u vybraného kupu...

Načteno

edesky.cz/d/4138556


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
30. 09. 2020
29. 09. 2020
29. 09. 2020
29. 09. 2020
29. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz