« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Územní rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Revitalizace Šumavská III etapa ROZ
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br>
Naše č.j.: MUSP 92851/2020
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 77506/2020 VYS/LUVE
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX0276XL3*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 14.09.2020
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm <.>
<br> e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
<br> stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
<br> "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 23.07.2020 podalo
<br> Město Šumperk,IČO 00303461,nám.Míru 364/1,787 01 Šumperk 1 <,>
<br> kterého zastupuje Městský úřad Šumperk,odbor strategického rozvoje,územního plánování
<br> a investic,IČO 00303461,Jesenická 621/31,787 01 Šumperk 1
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> "Regenerace panelového sídliště Šumperk SEVER"
pod názvem stavby:
<br> Revitalizace ul.Šumavská,Šumperk - III.etapa
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích: st.p.248/2 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.340/2
<br> (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.191/1 (zahrada),parc.č.191/2 (zahrada),parc.č.192
<br> (ostatní plocha),parc.č.195/1 (zahrada),parc.č.195/2 (zahrada),parc.č.195/3 (zahrada) <,>
<br> parc.č.200/1 (ostatní plocha),parc.č.200/2 (zahrada),parc.č.564/1 (ostatní plocha),parc.č <.>
<br> 564/4 (ostatní plocha),parc.č.564/6 (ostatn...

Načteno

edesky.cz/d/4138552

Meta

Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz