« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Posuzování vlivů na životní prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PZKO Střední Morava 2020 rozeslani oznameni
Odbor posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> Praha dne 31.srpna 2020
Č.j.: MZP/2020/710/3526
Vyřizuje: Ing.Beránková Jančí
Tel.: 267 122 107
E-mail: Simona.Janci@mzp.cz
<br> Rozdělovník
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů,ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení
ke koncepci „Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07:
Aktualizace 2020“
<br> Jako příslušný úřad Vám v souladu s ustanovením § 10c odst.2 zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
zasíláme informaci o oznámení koncepce „Program zlep š ování kvality ovzdu š í zóna
Střední Morava – CZ07: Aktualizace 2020“ (dále jen „oznámení koncepce“) zpracovaném
podle přílohy č.7 k zákonu a sdělujeme Vám,že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu
řízení podle ustanovení § 10d zákona <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst.2
zákona neprodleně o zveřejnění informace o oznámení koncepce a o XXX,kdy a kde je
možné do oznámení koncepce nahlížet,na úředních deskách současně s upozorněním <,>
že každý může Ministerstvu životního prostředí,odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence,zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního
dotčeného kraje.Konkrétní datum bude zveřejněno v Informačním systému SEA.Doba
zveřejnění je nejméně 15 dnů.Zároveň žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst.2 zákona
o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace na úřední desce.Toto vyrozumění zasílejte
elektronicky na e-mailovou adr...

Načteno

edesky.cz/d/4138551


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
30. 09. 2020
29. 09. 2020
29. 09. 2020
29. 09. 2020
29. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz