« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
_ - „Sims
<br> \
<br> lengE hm- V LEŠTINE UZAVŘENA
<br> SILNIC E mm v LEŠTINÉ UZAVRENA
<br> SILNICE mam v LESHNE ULAVŘENA
<br> Sludge ms 19 \: LEŠTĚNE UZAURENA
<br> lemc E mm V LEŠTIN É UZAVŘENA
<br> gluugč mm V LESTINE UZAVRENA
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 6
<br> s_lmlpz mam \: LEsTiNE uzanENA
<br> EŘLNICE WIFI \! LEŠTINÉ UZAVŘENA
<br> a_nmgs lamp V LEE-“N E UZAVRENA
<br> SILNICE IUSTD V LESTIN É UZAVŘENA
<br> SJLN ICE Ill-175 \! LEÉTINĚ UZAVŘENA
<br> Uzavřený úsek
<br> - _ Objízdná nasa vwamal.Dimm: Ing,J\ři Bluma 31,3,202U
<br> IIIBTU Leština
<br> umu-a uzawka silnici mam
<br> Přechodné dopravni značeni
<br> 5 E KH E same.mol.5 La.Hamerská IZ.772 DCI Dimmu: D\C:c252353701 nwm 585 311 as?
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> PODPÚ
<br> ;.*.<.> __\ _ „V _ ' " _ - sumu: umu SILNICE umu SILNICE mam SJLNIQE mam SILNICE umu s_lcmpslmg "“*".' i'm.; v LEŠTINĚ "ZAVŘENA VLEŠTINÉ UZAVŘENA \! IiŠIlNÉ uuu-REMA v LEŠTINE UZAVRENA v LEŠIINĚ umuňaun !: LEanE UZAVRENA.a': m.<.> -_ 7_ \.<.> d'" ' - *.l : '.“"'a žil—.<.>.)" _.*- | “www 1 2 3 4 5 6 ' '.55151315 * \: J.“ ' 'f'.1.<.> _ _ “" na.: " S " - ":“.:.<.> - SJLNIPE W319 SILNĚCEIW" s_lLNIFE WN! stNIQE Ivan SILNICE warn (:,<.>.<.> _-_ l - vLEanEuzAvRENa v LEETINÉ uzanENn V LESHHE UZAVRENA v LESTINE uuvŘENn v LEETINĚ UZAVŘENA - * l : wanna" )- \._ : - nom ' \ — Sunny \.<.>.„.:.<.> \.\ m.<.> <.>,! \ z.:.'.<.> _ _ _ _.\ -.& '.<.> “ _._ \ 'o ; V "" \ mn.š“ : Paskmův-ex ' na? $< L:—s ': ' “Hmmm,“ W _.:; \.1 „,! ' „„ ' ','“ v “'““ y:,' "- ; __,_J \_—_„L A,; ___—„__J ___ „__—g_J \_ J.„.<.>.: f ',_,—-.<.> _ t !,“"ve ',- '.7 8 9 1 0 1 1.“' MM -,t _ \ n- ' * — LP.<.> - msxw “f“ Ě *,__.<.> _,__.<.> eg“ “1 % F.i“ "* ' \.:.fa- %; „ __ "mm.; -' “"S“.-“' „J.-: ',S "11" " ' “ _ Uzavřený úsek ; V.<.> ' _ - Objízdná trasa,<.> STANQVERQ.' '.;.- ; _ :_ _ Vypíacwal: Dalum: 2313) Ing.Jiřl B\uma 3132020
<br> -.<.> -:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>._.<.> „.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> „.<.>
<br> III! BÝK-rum __3;___ <.>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK...
stanovení
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 93643/2020
<br> Naše sp.zn.: 89714/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 10.9.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02781H5*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 1.9.2020 žádost od
<br>
<br> Obec Leština,IČO: 00302881,Družstevní 92,789 71 Leština,kterou zastupuje SEKNE,spol <.>
<br> s.r.o <.>,IČO: 62363701,Hamerská 304/12,Holice,772 00 Olomouc
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/370 Dlouhomilov –
<br> Hrabišín a II/446 Hrabišín – Šumperk v k.ú.Dloumilov,k.ú.Hrabišín,k.ú.Šumperk,z důvodu
<br> vedení objízdné trasy při uzavírce silnice II/370 v Leštině – akce: „Splašková kanalizace Leština“
<br> v termínu od 5.10.2020 – do 9.10.2020 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 9.9.2020 č.j.KRPM-97716-1/ČJ-2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br...

Načteno

edesky.cz/d/4138548

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
30. 09. 2020
29. 09. 2020
29. 09. 2020
29. 09. 2020
29. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz