« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (OOP)
Mapy.cz Stránka č.I z 2 J>O?u.te.~/ Dz:: 'f'-f 'f2.<.> o.- rou o~.)uv t>1')v k:.<.> ?JA-,J(.f'7)Z).<.>,u"' rf2.we?Du \c.: V~Z d (,( 2:Rk./ic SlmÁ.i/.() UL · 2::1?,OIU) v.s '-ON.JJ c~ < gui) + Eg b.gi'ft./)f t}AJv v,9.<.>.<.>.() t; ?f:J2,lGu) (:n: {1,Ub_e.un/{,<,> r;~o MA fltJtťbe~ C KDlUOU (v t-ZlQTE.<.>.<.> ~"8bv1t-{ZO,-1 UL-._J~UJ,t7 v.gun?i?,/U,J.<.> <.>,U https://mapy.c:zlzakladni?x=l 6.9588434&y=49.97 l 8760&z=l 7&pano=l&pid=36000494&yaw=5.775&fov=l.257&pitch=0.159 24.8.2020 Mapy.cz Stránka č.1 z 2 ).<.>.'al\ ! ~- O \.12 P2: P~ (2~) S 13 {2.-x.) (u Htf7o VLJ4-ťn.<.> trw ř>tz'7LeHL'ték N.fnol/1 řD~F7"'~) P -r,<,> -c:,<,>.o 2 DlllJOJ)L) it0?:;~ar1 riltcJ{! <.>,<,> 2:(>U VutSíJ-tt'
stanovení
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 93690/2020
<br> Naše sp.zn.: 91171/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 10.9.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02783UY*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O Z N Á M E N Í O N Á V R H U O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> A V Ý Z V A K U P L A T N Ě N Í P Ř I P O M Í N E K A N Á M I T E K
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> ze dne 2.9.2020 od žadatele
<br>
<br> Město Šumperk,IČO: 00303461,nám.Míru 1,787 01 Šumperk,které zastupuje MěÚ Šumperk <,>
<br> odbor majetkoprávní,nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> v souladu s § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a § 172 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po
<br> předchozím projednání žádosti dle § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR – DI Šumperk,který dne 9.9.2020 vydal kladné stanovisko pod
<br> č.j.KRPM-97825-1/ČJ-2020-140906,zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy
<br> provozu v tomto rozsahu:
<br>
<br> místo úpravy: místní komunikace ul.Finská (v místě křižovatky ul.Potoční
<br> a ul.Temenická),ul.Zborovs...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz