« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

g3260733.pdf
1|2
<br> Naše čj.: MUSP 57445/2020
Naše sp.zn.: 113593/2019 ŠKV-ŠK/IVV *MUSPX025UIXM*
<br> DODATEK Č.1
<br> k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ŠUMPERKA PRO ROK 2020 <,>
<br> čj.MUSP 8747/2020
<br> Město Š u m p e r k
zastoupené: Ing.Martou Novotnou,1.místostarostou
sídlo: Šumperk,nám.Míru 1,PSČ 787 01
IČO: 00303461
bankovní spojení: bočka Šumperk
číslo účtu:
<br> jako poskytovatel
<br> a
<br> Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk z.s <.>
zastoupený: Ing.Lubošem Cekrem
sídlo: Šumperk,Žerotínova 2982/55B,PSČ 787 01
IČO: 00494917
bankovní spojení: KB a.s <.>,pobočka Šumperk
číslo účtu:
telefon:
<br> jako příjemce
<br> uzavřeli níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s usnesením Zastupitelstva města
Šumperka č.473/20 ze dne 14.05.2020 dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Šumperka č.j.MUSP 8747/2020 ze dne 10.02.2020 (dále jen
smlouva) <.>
<br> I <.>
<br> Tímto dodatkem se mění v článku I <.>,bod 1.smlouvy výše poskytnuté dotace tak,že se snižuje o
částku 150.000 Kč,a to z původní výše dotace 4.400.000 Kč na novou výši 4.250.000 Kč <.>
<br> II <.>
<br> Ostatní články smlouvy zůstávají zachovány <.>
<br> Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních,z nichž jedno obdrží příjemce dotace a další
bude uloženo na odboru školství,kultury a vnějších vztahů MěÚ <.>
<br>
<br> 2|2
<br> Účastníci prohlašují,že si dodatek přečetli,s jeho obsahem v celém rozsahu souhlasí,což stvrzují
vlastnoručními podpisy <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
V Šumperku dne: V Šumperku dne:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
……………………………………….……………………………………….<.> <.>
Poskytovatel Příjemce

Načteno

edesky.cz/d/4138545


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
30. 09. 2020
29. 09. 2020
29. 09. 2020
29. 09. 2020
29. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz