« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
g,<.> \ L-1,?m 1.45.3m * rez A-A [kabelnvý výkup) lez B-B (kabean výkop) \ chudnEK |x čí 2256 asfalt,p id 210911 a 2258
<br>.\ —F a | É = a |.0 u.“' z \n O :: - > O řeku chodniku :! ku unikacez - překop chodniku před n s s©l i;.*.23012120“ 23:0;1203 ' * SRinz \ delce l_Tn|_ řez A A ? '-- _,ř )“ \í,KORUFLEXíčů KDRUFLEXíBO í - překop komunikace \ dell,lí-lnL 5 „ f'ýo'ó' NÍSÍD Eřigu'eni: 4! řez B-B “O '.<.> „A q sm - dos SRSGl,& R35) bude vyměněna za mnou vestavnou," ' „„ skřlň SRb03,*R050.dos uzemnění bude prodlouženo :: 0,5m a.<.>
<br> - dos kabely budou naspmkovany u prodlouženy o cca 0.5m
<br> “Mun :Ěřrlwllera se už ;! 395/2 L—5?„Sm L-2„Um st.626 „g \ řez C-C (Kabelow Výkon: řez DÍD (kabean výkup; Katastrální úřad pro OI.; ' - rostla 9,(1210911 3 127319 „sui P č 210911
<br> ul.Americka“ 479 <.>
<br> '.4 <.>,zahczuva zemím zárwzwá zemina __znmnina 5231 JSEM \! *,„ _ % gg llažnářulu: “O“ - leto strane MN“— o,_.(AYKY 'NNk M—.nem mama : 52454129,* NKY skylu mnoho.whr- ln mwnzm ' _ _ „ _ __ _ KQRUFLEX 160 od“ „,nově zemni kabel.vedeni AYKY33140+ _l_2 mdšni zemina ( KSS::ÉĚAÉO —uložené \ chráničce karuílex [60 * áeek Feb! 30! zhulněřl' ísek.<.>.<.>.<.> \ : gsm— — —L—'.—.<.> _.' - ulozcnc soubczuc s \'cdculm \ O ;1 2 __ 350 __)J --' \
<br> mulllfunkčni siu při dodržení souběhu dle ČSN 73 6005
<br> „ i 4 % 350 ;
<br> [EJR/l
<br> V nesu šu-ueru.:L P <.>
<br> 1275/1 l_f25.0m L-16,5m I.I navodu NTL: řez EwE [kabelový- výkopl řez F-F (kabelový výkop) - XXXX N'Nk v mislě křížení ulužil chodník.P- Č- XXXXXX asfalt.P- C.12735
<br> do beton.karma,přesah 1m na obě strany má“
<br> štěrk 0—63 DK
<br> Záhozovi Zemi
<br> 325mm; XXXX XXX NNk
<br> :AYKY XxXXX+|Xm.am.|:.KORUFLEX 150
<br> 00.4 OUZL
<br> arzmnm: + ochr.Ir.<.> ' KORUFLEX 150 M
<br> 350 _:1 gárk FeZn 30!
<br> g_gyá rozp_9j.__s_l£_řlj_ER302fNVW2,' 651: -umlslčná \ ubvncl zdhu budunj (unu | 7- 133 g husou/any snkl) p (" st 863 ve w'---.éslo Su perk mm (lůna nd země \ ' -přamd _ advml kab- „ \ trubka—:h
<br> Hloubka uložení d...
g3309623
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 90818/2020
<br> Naše sp.zn.: 84974/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 2.9.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX0274841*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 17.8.2020 žádost od
<br>
<br> EMONTAS,s.r.o <.>,IČO: 25883551,Jiráskova 1273/7A,779 00 Olomouc
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul.17
<br> listopadu (v úseku od č.7 po č.15),ul.Americká (v úseku od č.4 po křižovatku s ul.17.listopadu)
<br> v Šumperku,z důvodu nového připojení NN – akce: „Šumperk – 17.listopadu,č.parc.1273/9
<br> NNk“ v termínu od 15.9.2020 – do 15.12.2020 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 31.8.2020 č.j.KRPM-94896-1/ČJ-2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vy...

Načteno

edesky.cz/d/4138540

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
30. 09. 2020
29. 09. 2020
29. 09. 2020
29. 09. 2020
29. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz