« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
LEGENDA:
<br> A _“ PŘECHODNÉ DOPRAVNIZNACENI D PRACOVNÍ MÍSTO
<br> STÁVAJICl SOPRAVNI ZNACEN\ MIMO Ě \ \ \
<br> mmm TEXT DODATKOVÉ TABULKY.STAVBY \
<br> STÁVAJÍCI DOPRAVNI ZNAČENÍ DOČASNÉ ZRUŠENÉ
<br> POZNÁ MKA: - Umlstěni přechodného dopravního značení dle TP (5266 (Zásady pro nznaónva'nr' pracovnich míst na pozaanch komunikacích) - Stávající dapm vn! značení v rozpon: : přemodnou úpravau provozu bude znepíalnéna.šknnulím nebo zakmla <.>
<br> - Dopravni značen! E28 umístěno ? dní před zahájením stavby <.>
<br> PŘEHLEDOVÁ MAPA:
<br> MÍSTO 1
<br> DALSIKO s.r.o.— VRAHOVICKÁ 4251/18.796 01 PROSTĚJOV.TELEFON: 725 120 524,INFOODALSMDEZ,www_DALSiKO.cz ancovnh jodpwldnř “zátahu rv:-mm utrndiska: Zhotovím:
<br> XXXX XXXXXX *ML.<.>.Petr BED Ř —„ ML- Radek BíDNÁŘ
<br> „„ „„ m w DALSIKO
<br> Technicke kontra Vnduucí prnjek Radek BED Ř - 955W DAISIKO s.l.a,WWII:“ IB.795 UI PROSTĚJOV
<br> | \ Místo: ŠUMPERK Formát: A5 \ \
<br> n
<br> MW ŠUMPERK - LANGROVA,TATRANSKA DWT“ \3-7-2020
<br> OPRAVA KANALIZAČNÍCH POKLOPÚ Číslo WOW
<br> |,: PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU 1 ; | : „ „i
<br> LEGENDA:
<br> A A15 PŘECHGDNÉ DOPRAVNI ZNAČENÍ i PRACOVNI MÍSTO
<br> MIMO STAVAJÍCÍ DDPRAVNI ZNAČENÍ VOZIDLA TEXT DODATKOVÉ TABULKY
<br> “ IPI: STAVAJiCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STAV“ IPA DOČASNĚZRUŠENÉ
<br> POZNÁMKA:
<br> — Urm'slěnl přechodného dopravního značen! dla TP (355 (Zásady pro označování pracovních mist na pozemních kamunikaclch) - SMI/Effa! dopravní značení v rozporu.? přechodnou úpravou provozu bude zname-meno Skrrnuh'm nebo zakona-.— Dopravní značení 328 umislěna ? dn! před zahájanlm stavby <.>
<br> PŘEHLEDOVÁ MAPA: ir“.<.> *;
<br> STAN OVENO
<br> “%$/m“ MÍSTO 1
<br> DALSEKD s.r.o.- VRAHUVICKÁ 4251/15.795 m PROSTĚJOV.TELEFON: 725 120 324.JNFOODALSIKQCZ.www.omska.cz [čo 0- ! „301,0 Vyprucwul: jedno—vadný pm“ klum: Agama uuuizkn: Zhotovitel: DATUM """" PekBEDNÁŘ — ML/V.PetrPiDNÁŘ MW XXXXX XXXXXX podpi; podp\=: ma : Wm „ „ W DALSI-(X <.>,<,> „.ROdBKBEWřŠŘLÁ Radek safír; „ [ V.JJ- MĚSTSKÝ URAD MPL“ ' “...
stanovení
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 82336/2020
<br> Naše sp.zn.: 73068/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 10.8.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX026S0Z3*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 13.7.2020 žádost od
<br>
<br> POKLOPSYSTEM s.r.o <.>,IČO: 61172375,Hradec 161,332 11 Hradec,kterou zastupuje DALSIKO <,>
<br> s.r.o <.>,IČO: 29298563,Vrahovická 4251/18,796 01 Prostějov
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/36916 ul.Temenická,ul <.>
<br> Havlíčkova a ul.Žerotínova (v úseku od křižovatky s ul.Langrová po okružní křižovatku s ul <.>
<br> Nemocniční) a na místních komunikacích ul.Langrová (v místě křižovatky s ul.Temenická) a ul <.>
<br> Tatranská (v úseku mezi křižovatkami ul.J.z Poděbrad a ul.Gen.Svobody) v Šumperku,z důvodu
<br> opravy kanalizačních poklopů – akce: „Šumperk – Langrova,Tatranská - Oprava kanalizačních
<br> poklopů“ v termínu od 18.8.2020 – do 25.8.2020 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na p...

Načteno

edesky.cz/d/4062968

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
25. 09. 2020
25. 09. 2020
25. 09. 2020
25. 09. 2020
25. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz