« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Královice - VV - přechodná úprava provozu v ulici K Markétě, Ke Stupicům od 10.8. - 18.10.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Královice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - přechodná úprava provozu v ulici K Markétě, Ke Stupicům od 10.8. - 18.10.2020
Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.telefon: +420 2 710 71 838
Nové náměstí 1257,104 00 Praha – Uhříněves fax: +420 2 710 71 819
IČO: 00240915 e-mail: vladislav.podvin@praha22.cz
DIČ: CZ00240915 http://www.praha22.cz
<br> -1-
<br> *MC22X006EAYT*
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 22 (dále jen „odbor
životního prostředí a dopravy“),jako příslušný silniční správní úřad podle § 124 odst.6 a § 77
odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“) a
podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění
pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti o zvláštní užívání komunikací K Markétě <,>
Ke Stupicům,vše v k.ú.Královice,z důvodu výkopů pro akci „Praha 22 – Královice,kom <.>
K Markétě,nové DTS,kVN,kNN“,podané dne 17.07.2020 společností PRE distribuce,a <.>
s <.>,Svornosti 3199/19a,150 00 Praha 5,IČ: 273 76 516,v zastoupení společností SEG,s.r.o.<,>
Skladová 1843/4,326 00 Plzeň,IČ: 468 83 657,kteří jsou dále zastoupeni paní Danou
Sýkorovou,Jílovská 423/39,142 00 Praha 4 – Lhotka,IČ: 373 48 218,a po předložení
písemného vyjádření orgánu Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,odbor
služby dopravní policie,oddělení dopravního inženýrství,č.j.KRPA-189922-1/ČJ-2020-
0000DŽ ze dne 21.07.2020 <,>
<br>
v y d á v á
<br>
podle § 77 zákona o silničním provozu,podle vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a ve
smyslu ustanovení § 171 až § 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád)
<br>
opatření obecné povahy
-
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Markétě,Ke Stupicům <,>
v k.ú.Královice
<br>
spočívající v dočasném umístění dopravního značení na výše uvedený komun...

Načteno

edesky.cz/d/4040975

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Královice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz