« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Územní rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Územní rozhodnutí č j MUSP 74460 2020
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Naše č.j.: MUSP 74460/2020
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 73962/2019 VYS/ABOM
<br>
<br> odbor výstavby
<br> *MUSPX026GY44*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 15.07.2020
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm <.>
<br> e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
<br> stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
<br> "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 11.07.2019 podal
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická 874/8,405 02 Děčín 2 <,>
<br> kterého zastupuje ENPRO Energo s.r.o <.>,IČO 28628250,Sokolská 137/45,757 01 Valašské
<br> Meziříčí 1
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br>
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br>
<br> podzemní kabelové vedení VN
<br> pod názvem stavby:
<br> "Šumperk - Zemědělská,VN 353,VNk"
<br>
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.614 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.201/1 (zahrada) <,>
<br> parc.č.201/3 (ostatní plocha),parc.č.203/2 (ostatní plocha),parc.č.523/7 (ostatní plocha) <,>
<br> parc.č.526/2 (ostatní plocha),parc.č.526/3 (orná půda),parc.č.879/4 (ostatní plocha),parc <.>
<br> č.879/10 (ostatní plocha),parc.č.879/17 (ostatní plocha),parc.č.879/18 (ostatní plocha) <,>
<br> parc.č.879/19 (ostatní plocha),parc.č.879/21 (ostatní plocha),parc.č...

Načteno

edesky.cz/d/4033503

Meta

Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
12. 08. 2020
12. 08. 2020
12. 08. 2020
12. 08. 2020
12. 08. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz