« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Územní rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Územní rozhodnutí č j MUSP 74460 2020
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Naše č.j.: MUSP 74460/2020
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 73962/2019 VYS/ABOM
<br>
<br> odbor výstavby
<br> *MUSPX026GY44*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 15.07.2020
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm <.>
<br> e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
<br> stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
<br> "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 11.07.2019 podal
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická 874/8,405 02 Děčín 2 <,>
<br> kterého zastupuje ENPRO Energo s.r.o <.>,IČO 28628250,Sokolská 137/45,757 01 Valašské
<br> Meziříčí 1
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br>
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br>
<br> podzemní kabelové vedení VN
<br> pod názvem stavby:
<br> "Šumperk - Zemědělská,VN 353,VNk"
<br>
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.614 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.201/1 (zahrada) <,>
<br> parc.č.201/3 (ostatní plocha),parc.č.203/2 (ostatní plocha),parc.č.523/7 (ostatní plocha) <,>
<br> parc.č.526/2 (ostatní plocha),parc.č.526/3 (orná půda),parc.č.879/4 (ostatní plocha),parc <.>
<br> č.879/10 (ostatní plocha),parc.č.879/17 (ostatní plocha),parc.č.879/18 (ostatní plocha) <,>
<br> parc.č.879/19 (ostatní plocha),parc.č.879/21 (ostatní plocha),parc.č...

Načteno

edesky.cz/d/4033503

Meta

Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz