« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Sdělení s výzvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení soud
č.j.73 A 4/2020-33
<br>
KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ – POBOČKA V OLOMOUCI
Studentská 7,771 11 Olomouc
<br> _______________________________________________________________
tel.: 587 402 111 (777),fax: 587 402 869,e-mail: podatelna@ksoud.olc.justice.cz,ID DS: euyp2tn
<br>
<br>
Za správnost vyhotovení: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br>
NAŠE ZNAČKA: XX A X/XXXX
VAŠE ZNAČKA:
VYŘIZUJE: správní oddělení
DNE: 17.07.2020
<br>
<br>
navrhovatel: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,narozený X.X.XXXX
bytem Nový Malín 817,788 03 Nový Malín
<br> odpůrce: Město Šumperk
sídlem nám.Míru 364/1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Návrh na zrušení opatření obecné povahy
<br> Sdělujeme Vám,že u Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci probíhá pod sp.zn <.>
73 A 4/2020 řízení ve věci navrhovatele Ing.Miroslava Vinklera proti odpůrci městu Šumperk <,>
o zrušení opatření obecné povahy – změny č.2a Územního plánu Šumperk <.>
<br> Vyzýváme Vás,abyste ve lhůtě 14 dní od doručení této výzvy písemně oznámil/a soudu <,>
zda budete v tomto řízení uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení dle § 34 zákona
č.150/2002 Sb <.>,soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“).Nesdělíte-li soudu nic v této lhůtě <,>
bude se mít za to,že práva osoby zúčastněné na řízení neuplatňujete <.>
<br> Současně Vás krajský soud poučuje,že dle § 34 odst.1 a 3 s.ř.s.jsou osobami zúčastněnými
na řízení osoby,které byly přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného
rozhodnutí nebo tím,že rozhodnutí nebylo vydáno,a ty,které mohou být přímo dotčeny jeho
zrušením nebo vydáním podle návrhu výroku rozhodnutí soudu,nejsou-li účastníky a výslovně
oznámily,že budou v řízení práva osob zúčastněných na řízení uplatňovat.Osoba zúčastněná
na řízení má právo předkládat písemná vyjádření,nahlížet do spisu,být vyrozuměna o nařízeném
jednání a žádat,aby jí bylo při jednání uděleno slovo.Doručuje se jí žaloba,usnesení o přiznání
odkladného účinku,usnesení o předběžném opatření a rozhodnutí,jímž se řízení u soudu končí <.>
Osoba zúčastněná na řízení n...

Načteno

edesky.cz/d/4033501

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz