« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Územní rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zahradní chtka Heděncovi situace
7379/27 7379/44 *.; ;? _
<br> // ' s / 7379/29 * “ +- 3; 7379/39
<br> 7379/3 * __ 7379/26
<br>.sgi-nahlizenidnkn.cuzk.cz/marushkalprim.asyx.i 71
Zahradní chatka Heděncovi ROZ
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br>
Naše č.j.: MUSP 75457/2020
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 112282/2019 VYS/LUVE
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX026IJHI*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 20.07.2020
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1
<br> písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84
<br> až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
<br> "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 30.10.2019 podali:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,J.z Poděbrad 2000/18,787 01 Šumperk 1 <,>
<br> XXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,J.z Poděbrad 2000/18,787 01 Šumperk 1
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> „Zahradní chatka“
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.1379/31 (zahrada) v katastrálním území Šumperk <.>
<br>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> - Zahradní chatka velikosti 20,25 m2 zastavěné plochy umístěná v zahrádkářské kolonii
v Šumperku <.>
<br> Umístění stavby na pozemku:
<br> - parc.č.1379/31 v k.ú.Šumperk <.>
<br> Určení prostorového řešení stavby:
<br> - Zahradní chatka je jednopodlažní nepodsklepená chatka velikosti čtverce o rozměrech
4,50 x 4,50 m umístěná ve vzdálenosti 1,50 m od hranice s pozemkem parc.č.1378/3 a
<br> ve vzdálenosti 1,50 m od hranice s pozemkem parc.č.1357/...

Načteno

edesky.cz/d/4033498

Meta

Stavební informace   Stavby   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz